Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vålsjö kvarn

Entréskylt till Vålsjö kvarn. Bakom den finns en gärdsgård och en röd byggnad. Längst till höger i bilden - en kvarnsten.

Bonden Erik Andersson från Kåsjö by, köpte 1853 "hälften av vattenfallets verk, skvalta, skäkt, vadmalsstamp, andra byggnader och jord" vid Vålsjöbäcken. Den andra halvan ägde Olof Persson i Norrsäljesta. Två år senare ansökte de två delägarna om att få anlägga en tullmjölkvarn - istället för den gamla skvaltan. 1856 fick de sitt tillstånd och 1858 stod den nya kvarnen färdig. Årtalet 1857 finns målat på en bjälke i bottenvåningen.

År 1864 köptes kvarnen i sin helhet av mjölnardrängen Lars Wilhelm Skalberg. Denne hade då gift sig med Erik Anderssons dotter Brita. Därefter gick kvarnen i arv i familjen Skalberg genom tre generationer - fram till nedläggningen 1955.

Kvarnen drevs ursprungligen av ett vattenhjul. Detta byttes ut mot två mindre turbiner omkring 1918. Kvarnen hade till en början två par stenar för grovmäld. När den siste mjölnaren tog över kvarnen 1936 gjordes en renovering och modernisering. Då byttes de två gamla turbinerna ut mot en stor, och naturstenarna byttes mot gjutna stenar.

En tillbyggnad mot öster som innehåller förstuga och sådhus, tillkom någon gång i 1900-talets början. I övrigt har endast ett löpande underhåll skett. Då turbinerna installerades sattes även en generator in i kvarnen. Denna tillgodosåg inte bara kvarnens eget behov, utan man kunde även leverera elström till sex gårdar i grannskapet. Ända fram till kvarnens nedläggning 1955 fortsatte elproduktionen.

Vålsjöbäcken löper bredvid kvarnen och dess byggnader.

Kvarnen

Stråsjöbäcken, eller Vålsjöbäcken som den också kallas, kastar sig 48 meter utför bergssidan i Vålsjö. Detta är Hälsinglands högsta fall, som har utnyttjats till många olika vattendrivna verk genom tiderna. Vid storskiftet 1799 visar kartan sex olika anläggningar benämnda "Såg och squaltekvarnar".

Kvarnen är byggd i tre våningar. I den översta tog man in säden. Där finns sädeslårar och nedsläpp för olika malningar. I mellanvåningen finns kvarnstenarna, en kross för havre och en skrädmaskin. I bottenvåningen finns utsläppen från kvarnen ovanför. Allt maskineri finns bevarat och kvarnen skulle vara fullt funktionsduglig om turbinen kunde återinstalleras.

Omgivningen

I färdstallet, strax norr om kvarnen, kunde bönderna ställa in sina hästar under den tid malningen pågick. Den kunde ta många timmar - och ibland flera dagar. I kvarnen finns även en kvarnkammare med eldstad där det var möjligt att övernatta.

Vid fallet ovanför kvarnbyggnaden ligger en smedja som byggdes på 1920-talet. Smedjan är välbevarad till exteriören och en stor del av den ursprungliga utrustningen finns kvar invändigt.

Vålsjöbäcken här från ett annat håll tillsammans med byggnaderna vid kvarnen.

Skyddsföreskrifter för Vålsjö kvarn

Skyddsområdet omfattar del av fastigheten Nordsjö 3:39 enligt situationsplan.

Skyddsföreskrifterna omfattar samtliga byggnader inom skyddsområdet.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. I byggnadernas inre får ingrepp i stommen inte göras, inte heller ändring av eller ingrepp i fast inredning, driftsanordningar och utrustning.
  3. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  4. Damm, vägar samt rester av äldre vattenverk inom skyddsområdet får inte förändras eller tas bort.
  5. Skyddsområdet ska hållas i sådan skick att miljöns karaktär bibehålls. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1994
Typ av bebyggelse: Kvarn
Ägare: Privat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss