Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mackmyra herrgård och stångjärnssmedja

Själva herrgården som är omgiven av en låg stenmur.

Mackmyra bruk uppstod ur den stångjärnshammare som år 1591 anlades av bönderna i Mackmyra by. Sin nuvarande karaktär fick bruket efter 1795, då Carl Magnus Strömbäck förvärvade Mackmyra. Eftersom ingen bruksägare tidigare varit bosatt på platsen blev en av hans första insatser att bygga en herrgård.

Mackmyra bruk uppstod ur den stångjärnshammare som år 1591 anlades av bönderna i Mackmyra by. Sedan Daniel Tilas köpt bondehammaren 1685 började utvecklingen mot en större bruksanläggning, med både stångjärns- och manufaktursmide. Tackjärnet hämtades från den närbelägna Valbo masugn.

Sin nuvarande karaktär fick bruket efter 1795, då Carl Magnus Strömbäck förvärvade Mackmyra. Eftersom ingen bruksägare tidigare varit bosatt på platsen blev en av hans första insatser att bygga en herrgård. Huvudbyggnaden i rokokostil stod färdig omkring år 1800, men inte förrän 1840 var herrgårdsmiljön komplett med källare, flyglar och lusthus. Huvudbyggnaden, som ursprungligen var rödfärgad reveterades på 1870-talet.

Arkitekturen och omgivningarna

De båda flyglarna är uppförda i sengustaviansk stil med valmade tak och locklistpanelade fasader. Gästflygelns interiör har bevarats i ursprungligt skick med bland annat tapeter från 1840-talet. Den norra flygeln har varit brygghus och bagarstuga. Brygghusutrymmets interiör är bevarad. Lusthuset från 1831 har formen av ett antikt tempel, inrett med marmorerade väggfält och målad takplafond.

Bruksgatan med sina smedsbostäder anlades under 1820-talet, då bruket ägdes av grosshandlare Olof Elfbrink. Den nuvarande stångjärnssmedjan uppfördes 1839 av Elfbrings änka Ulla, vars initialer kan ses i gavelröstet. Södra delen av smedjan byggdes om till kvarn efter det att stångjärnssmidet vid bruket upphört 1877. Vid 1900-talets början uppfördes även en kraftverksbyggnad omedelbart öster om kvarnen.

I parken finns ett konstverk med två svanar på en cykel

Skyddsföreskrifter för Mackmyra herrgård och stångjärnssmedja

Skyddsområdet omfattar del av fastigheterna Mackmyra 28:1, Mackmyra 13:1 och Mackmyra 17:2.

Skyddsföreskrifterna omfattar herrgårdens mangårdsbyggnad, gästrumsflygeln, brygghusbyggnaden, de båda herrgårdskällarna, lusthuset samt stängjärnssmedjan med kvarn och kraftverksbyggnad.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna får inte rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Arbeten i byggnadenas inre som medför ingrepp i bärande stomme får endast utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  3. I gästrumsflygeln med tillhärande avträde och vedbod får planläsningen inte ändras. Befintlig fast inredning såsom golv, tak, dörrar, lister, foder, eldstäder etcetera får inte tas bort eller på annat sätt förändras.
  4. Brygghusbyggnadens planlösning får inte ändras, utom i det fall ändringen innebär återställande av ursprunglig planlösning. I brygghusutrymmet får befintligt fast inredning inte tas bort eller på annat sätt förändras. I detta rum får omålade ytor inte målas över, klistras över eller på annat sätt förändras.
  5. I lusthuset får befintlig fast inredning inte tas bort eller på annat sätt förändras. Vägg- och takmålningar får inte tas bort, klistras över eller på annat sätt förändras.
  6. I klensmedjan får befintlig fast inredning och utrustning inte tas bort eller på annat sätt förändras. Stångjärnssmedjans här får inte tas bor eller på annat sätt förändras.
  7. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  8. Skyddsområdet ska hållas i sådan skick att byggnadernas karaktör och utseende inte förvanskas. Inom skyddsområdet får inte ytterligare byggnader uppföras utan länsstyrelsens tillstånd.
Lusthuset

Det vackra lilla lusthuset ligger på självaste Lusthusholmen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1991
Typ av bebyggelse: Bruksherrgård
Ägare: Privat

Via Mackmyra Bruks egen hemsida kan du ta del av mer information Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss