Kronobränneriet och Testebokvarn

Kalkvit byggnad med 1776 i metallbokstäver på gavlen.

Under 1700-talet var Kronobränneriet en av de mest betydande industrierna i Gävle. I hela landet fanns ett 60-tal liknande anläggningar. Den i Strömsbro hör till de medelstora bland dessa. Intill Kronobränneriet står en gammal kronokvarn som byggdes i början av 1700-talet. Denna kvarn kallas Testebokvarn och drevs av staden fram till 1849, då den tillsammans med bränneriet såldes till Gefle Manufactur AB.

Kronobränneriet

Kronobränneriet är en imponerande vitputsad byggnad, uppförd av gråsten och tegel i tre våningar. Den byggdes 1776 av stadsmurmästare Daniel Lundqvist, efter ritningar av stadsbyggmästare Raphael Pousette. Byggnationen gick relativt snabbt tack vare att arbetet utfördes av kommenderingar ur Hälsinge regemente.

Den norra gavelfasaden försågs med Gustav III:s namnchiffer och byggår. Byggnaden inrymde bränneri samt lokaler för mäskning och mältning. Vinden användes som gröpmagasin. Dit fördes mälden från den närbelägna kvarnen. Ett vattenhjul i byggnadens södra ände drev pumpar som transporterade vatten upp i byggnaden. Det var just det fördelaktiga läget vid Testeboån, med god tillgång på vatten som styrde placeringen av bränneriet.

Under 1700-talet var Kronobränneriet en av de mest betydande industrierna i Gävle. I hela landet fanns ett 60-tal liknande anläggningar. Den i Strömsbro hör till de medelstora bland dessa. Tillverkningen sköttes av en inspektor, en brännmästare samt ett trettiotal arbetare. Man framställde omkring 1400 liter brännvin per dygn vid bränneriet.

Testebokvarn

I nära anslutning till bränneribyggnaden uppfördes även två timrade spannmålsmagasin. Inget av dessa finns kvar idag. Dessutom byggde man bland annat smedja, stall, svinhus samt kol- och kalkbodar. Till detta kom ganska omfattande dammanläggningar i den östra strömmen.

Intill Kronobränneriet står en gammal kronokvarn, byggd i början av 1700-talet. Gävle stad köpte Testebokvarn 1741 och byggde under ledning av borgmästaren Per Ennes om den 1750. Hans initialer kan man ännu läsa i den norra fasaden. 1751 finns den med på en karta som "Nya Quarnen". Kvarnen drevs av staden fram till 1849, då den tillsammans med bränneriet såldes till Gefle Manufactur AB. Den var i drift fram till 1906, då den byggdes om till reparationsverkstad. Vattenrännan genom kvarnbyggnaden användes till ett kraftverk som byggdes i anslutning till textilfabriken 1923.

Kronobränneriet och Testebokvarn

Skyddsföreskrifter för Kronobränneriet och Testebokvarn

Skyddsområdet omfattar fastigheten Strömsbro 77:6, Testebo kvarn.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, byggas om eller på annat sätt förändrat till sin exteriör.
  2. Arbeten i byggnadens inre som medför ingrepp i den bärande stommen ska utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  3. Byggnaden ska i samråd med länsstyrelsen ägnas för dess bestånd erforderligt löpande underhåll med sådana material och metoder som dess kulturhistoriska värde kräver.
  4. Skyddsområdet ska vårdas på ett sådan sätt att byggnadens karaktär och utseense inte förvanskas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1983
Typ av bebyggelse: Industri
Ägare: Privat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss