Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Järnvägshotellet

Järnvägshotellet är en relativt storbyggnad. Den är målad i en beige ton och har vita foder. Taket är plåt i röd-orange.

Järnvägshotellet i Ljusdal öppnade i september 1880, i samband med invigningen av Norra stambanans sträckning mellan Järvsö och Ljusdal. Hotellet ligger vid Norra Järnvägsgatan, omedelbart intill järnvägsstationen. Längs den här gatan låg vid den tiden ett flertal järnvägsanknutna byggnader, av dessa finns idag endast järnvägshotellet och lokstallarna kvar. Hotellet är ett av landets bäst bevarade. Byggnadens exteriör är i stort sett oförändrad sedan 1894.

Som på de flesta norrländska orter var det en privatperson som byggde och drev järnvägshotellet. Byggherre var nämndemannen och gästgivaren i Undersvik, Per Olsson. Järnvägen upplät tomtmarken och fick därigenom ett stort inflytande över verksamheten. Till en början skedde serveringen endast i anslutning till tågtiderna, men bestämmelserna ändrades och järnvägshotellet kom med tiden att fungera som en vanlig restaurationslokal.

Hotellbyggnaden uppfördes av timmer i två våningar och försågs med en mindre utbyggnad för kök på norrsidan. Fasaderna kläddes med liggande och stående fasspontpanel och gavs en tidsenlig utsmyckning med pilastrar, profilhyvlade listverk och dekorativt utformade takfotskonsoler. Huvudentrén accentuerades med en balkongförsedd frontespis. Taket täcktes med falsad plåt och försågs med ett genombrutet räcke längs nocken och prydnadsspiror vid gavlarna. Resanderummen fanns i de båda övre våningarna, medan bottenvåningen rymde kök och första, andra och tredje klass matsalar.

Tillbyggnationer och renoveringar

I och med samhällets tillväxt ökade tillströmningen av gäster samtidigt som den nya järnvägsförbindelsen 1888 med Hudiksvall förde fler resande till Ljusdal. Restaurationens kapacitet ökades genom en tillbyggnad av köksdelen med kallskänk samt ytterligare en mindre matsal 1894. Dessutom tillkom en veranda längs den östra gaveln. Verandan var ursprungligen försedd med en öppen loggia i övervåningen, vilken senare glasades in.

En separat entré från stationsplan till den ovan nämnda lilla matsalen togs upp 1948, och den användes därefter som café. Lokalen har kvar sin ursprungliga snickeriinredning samt väggmålningar från 1920-talet, utförda av målarmästare E L Eriksson. I övriga delar av hotellbyggnaden har förändringar i rumsindelning och inredning skett. Bland annat har de ursprungliga första och andra klass matsalarna slagits samman till den nuvarande stora matsalen. En invändig renovering samt en ombyggnad av bland annat köksdelen har skett efter 1988.

Järnvägshotellet sett från perrongen

Skyddsföreskrifter för järnvägshotellet

Skyddsområdet omfattar fastigheten Kläppa 25:4.

Skyddsföreskrifterna gäller järnvägshotellet.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Arbeten i byggnadens inre som medför ingrepp i den bärande stommen får endast utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen. I cafélokalen får befintlig fast inredning inte tas bort eller förändras. Till fast inredning räknas även väggmålningar.
  3. Byggnaden ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras på ett sådan sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  4. Skyddsområdet ska hållas i ett sådan skick att byggnadens karaktör och utseende inte förvanskas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1989
Typ av bebyggelse: Hotell och restaurang
Ägare: Privat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss