Mellanljusnan

Mellanljusnans naturreservat omfattar en 24 km lång outbyggd älvsträcka i Ljusnan mellan Laforsen och Korskrogen, samt en del omgivande skogsmark. Här finns fritt strömmande forsar, intressanta landskapsformer skapade av älven och inlandsisen, och en rik flora och fauna.

På båda sidor om älven kan du vandra längs med leder, ta en fikapaus vid rastplatser och vindskydd. Här får du uppleva goda möjligheter till fiske, tälta och fina naturupplevelser vår, sommar och höst. 

Värdefullt för många

Älven växlar mellan mindre forsar, snabbt strömmande vatten, lugnvatten och sel. Kring älven finns på många platser branta nipor, som skapats när älven skurit sig ner genom gamla isälvsavlagringar. På andra sträckor gränsar älven mot flacka älvängar.

I och kring vattendraget lever skyddsvärda arter som öring, harr, flodpärlmussla och utter. I skogen kring älven finns också höga naturvärden. Här kan du med lite tur hitta den ovanliga bombmurklan som har en av landets största förekomster kring Mellanljusnan.

Spår av flottningen

I området finns också andra ovanliga och skyddsvärda arter som mosippa, doftticka, ringlav, timmerskapania och tretåig hackspett. Längs stränderna växer fjällväxter som följt med vattendraget från dess källor uppe i fjällen. I älven finns gott om spår efter flottningsepoken, i form av ledarmar och stenkistor.

Mellanljusnan ligger också i ett geovetenskapligt mycket intressant område där man kan se många spår efter de processer som format landskapet från senaste inlandsisen och fram till idag.

Flera entrépunkter i Mellanljusnan

Mellanljusnans naturreservat nås lätt från någon av de många små skogsbilvägar som leder ner till älven. Via dessa kan du nå sex olika entrépunkter i reservatet. Där finns informationsskyltar, möjlighet att parkera, rastplatser och vindskydd.

Du kan härifrån komma ut på de markerade vandringslederna. Entrépunkterna är belägna vid Lassekrog, Kölströmmen, Håvrahällan och Knutnäsudden på den sydvästra sidan om älven, och vid Kasteln och Enå mynne på den nordöstra sidan.

Föreskrifter

Inom naturreservatet gäller speciella regler. Det är inte tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg som är avsedd för
  motorfordonstrafik. Undantag gäller körning med snöskoter på fruset och
  väl snötäckt underlag,
 • ta ved,
 • elda på hällar. Övrig eldning är endast tillåten med tillhandahållen ved
  eller om egen ved tagits med,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar, med undantag för
  plockning för eget behov av sådana bär, matsvampar och växter som inte
  rödlistade,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur
  eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet, med undantag för
  tillåtet fiske,
 • skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten,
  gräva, eller därmed jämförligt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller
  göra inskrift,

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Informationstavla
 • Parkering
 • Rast-/vindskydd
 • Rastplats
 • Tillgänglighet
 • Torrdass
 • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2015, utvidgat 2018 och 2019
Areal: 1044 ha varav 625 ha land och 419 ha vatten
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Vatten, skog, myr och betesmark
Skyddsområde: naturresevat, Natura 2000

Missa inte

För den som vill pröva fiskelyckan finns flera fina strömsträckor. Tänk på att det krävs fiskekort!