Gommorsberget

Det är förbjudet att vistas i området i och med risk för fallande träd.

Efter brand i Gommorsbergets naturreservat är det är förbjudet att vistas i området i och med risk för fallande träd.

I juli 2018 startade, i Ljusdals kommun, en av Sveriges största skogsbränder i modern tid.Det brann även Gommorsbergets naturreservat. Observera att det inte är tillåtet att besöka området i och med risk för fallande träd.

Klicka på denna länk för mer information om tillträdesförbudet och karta över brandområdet kring Gommorsberget.

Naturreservatet ligger på Gommorsbergets södra sluttning ned mot Ängraån.

Området ligger 6 km söder om Kårböle och omfattar 40 ha. Berget sluttar relativt brant ned mot Ängraåns dalgång. Lodytor på 10–15 m förekommer på flera platser. Den totala höjdskillnaden i naturreservatet är ca 110 m. Vissa delar består av mycket stora stenblock.

I naturreservatet växte en ca 130-årig naturskog där granen dominerar. Även tall, samt lövträd som sälg, björk, rönn och gråal förekommer i området. Det finns också gott om stora, grova aspar.

Spännande arter i Gommorsberget

Den stora mängden död träd i olika former och nedbrytningsstadier gör att många ovanliga och skyddsvärda arter trivs i området.

Exempel på skyddsvärda arter som är hittade i naturreservatet är skogsfru, mosippa, lunglav, korallblylav, rosenticka och tretåig hackspett. 

Föreskrifter

I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet att:

• framföra motordrivet fordon
• ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
• skada, plocka eller samla in växter och svampar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåten, med undantag för fridlysta och rödlistade arter
• klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
• medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
• skada fast föremål eller ytbildning såsom att omlagra eller bortföra sten
• bedriva bergsklättring

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.

Serviceinformation

  • Informationstavla

Kontakt

Fakta

Areal: 39,6 ha
Skyddsår: 2009
Kommun: Ljusdal
Förvaltare: Länsstyrelsen
Karaktär: Skog