Kliberg

Ett brant berg med skog på toppen och sidorna, sett nerifrån

Kliberg är ett 3 hektar stort kommunalt reservat som bildades år 2000. Ändamålet med reservatet är att skapa goda förutsättningar för de fågelarter som föredrar bergbranter som naturtyp, samt att skydda ett relativt orört stycke skogsmark.

Klibergets östsida består av en större brant och flera mindre bergbranter och rasmarker. Längs brantens fot löper en sänka som bildats genom isälvs-erosion. I brantaste delen står enstaka aspar, björkar och torra granar. Uppe på berget har barrskogen delvis naturskogskaraktär med döende träd och lågor och den är klassad som nyckelbiotop av skogsvårdsstyrelsen. Både den naturskogsartade skogen och bergsbranten är biotoper som är ovanliga i dagens skogar. Att skydda dessa gynnar hotade och sällsynta arter.

Skogen i den branta sluttningen och själva branten har fått stå orörd, förmodligen pga den besvärliga terrängen. Övriga delar av reservatet har antagligen varit relativt påverkade av människor och djur eftersom tre olika fäbodställen finns i närheten. Idag nyttjas marken runt omkring främst för skogsbruk och jakt.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark och vegetation,
  • störa djurlivet,
  • göra upp eld,
  • köra motordrivet fordon.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2000 av Leksands kommun
Storlek: 3 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se