Stadssjön

Kanal med ängar på sidorna

Stadssjöns naturreservat angränsar till Lilla Älvgångens naturreservat och båda dessa ligger intill Hovran, som är en utvidgningen av Dalälven.

Lövskog och öppna marker gynnar fåglar

Efter att hävden av markerna upphört har området utvecklats fritt. Vissa delar har därför idag en naturlövskog med höga naturvärden i form av grova träd och mycket död ved. I denna naturtyp trivs många hotade arter, framförallt de som är beroende av död ved, t.ex. hackspettar, vedlevande insekter och vedsvampar.

Andra delar består fortfarande av öppna marker. Hävdade strandängar hyser många växt- och djurarter för vilka hävden är livsavgörande. Bland fåglar som är knutna till denna naturtyp kan nämnas brushane, gluttsnäppa, storspov, enkelbeckasin, kornknarr, ängspiplärka, tofsvipa, gulärla och många flera.

Stadsjöns höga vegetation erbjuder bra häckningsmöjligheter för brun kärrhök, rördrom, rörhöna och vattenrall. Dessutom är sjön sedan tidigare känd som rastplats för flyttande blåhake.

Kulturhistoriska bevarandevärden

De kulturhistoriska bevarandevärdena består främst i att markerna under lång tid varit hävdade och att reservatet ingår i ett område som är avsatt som riksintresse för kulturmiljö. För att dessa värden ska bevaras och helst utvecklas måste delar av reservatet restaureras till hävdade gräsmarker.

Vattnet i Dalälven påverkar området

Stadssjöns naturreservat angränsar till Dalälven och utvidgningen av älven som bildar sjön Hovran. I Hovran sker oavbrutet en transport av sediment. Genom erosion och sedimentation förändras Hovrans stränder och öar ständigt.

Vandra och fågelskåda - lätt att göra här!

Med sitt tätortsnära läge ger Stadssjöns naturreservat utmärkta möjligheter till naturupplevelser. Efter att Broåleden färdigställts ska det förhoppningsvis vara möjligt att promenera från Hedemora centrum ända ned till Stadssjöns naturreservat. Utmed reservatets vandringsled kommer besökare att kunna uppleva områdets natur, framförallt det rika fågellivet.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • ha hund eller annat djur löst.
  • göra upp eld annat än på särskild iordningsställd plats som är markerad med skylt.
  • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Plockning av bär och matsvamp för eget behov är dock tillåtet.

Utan kommunens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • anordna lägerverksamhet.
  • anordna tävlingar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011 av Hedemora kommun
Storlek: 50 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Hedemora

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@hedemora.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000