Myggtjärn

Reservatet ligger längs bäcken från Myrtjärn. Här finns gammal skog med värdefulla arter.

Gammal vattenkraft

Reservatet ligger längs bäcken från Myrtjärn. Myrtjärn är dämd och den ursprungliga bäcken är idag torrlagd, vattnet rinner idag i en utgrävd kanal. Dessa åtgärder har vidtagits för att man skulle ha möjlighet att tillvarata vattenkraften vid kvarnar nere vid Rista by.

Duvhök, hackspett och bäver

Skogen i området består av en fin barrskog med inslag av hyggen. Reservatet innehåller redan idag ett stort antal hotade arter av vedsvampar, bl.a. ullticka och rynkskinn. Även lavar, insekter och fåglar gynnas av områdets utveckling. I skogen häckar bl.a. duvhök och tretåig hackspett. Längs bäcken finns många spår efter bäverns arbete.

Hur kommer man till området?

Myggtjärn är lätt tillgänglig från den skogsbilväg som når om- rådet i öster samt skogsbilvägen som når området från norr vid Skogstjärn där en stor vändplan finns. En vandringsled skall anläggas genom reservatet mellan skogsbilvägarna.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • framföra fordon som ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
  • plantera för trakten främmande djur- eller växtart,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • medföra lös hund.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 8 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000