Lortån

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Många bävergnagda träd ligger utefter Lortån. Kanske får du syn på den som orsakat denna "naturliga" avverkning?

Området består av ån Lortån, som rinner mellan Bästen och Gäsan, samt den omgivande granskogen. I Lortån finns förutom bäver även flodpärlmussla och bäcköring. I gälarna hos bäcköringen lever flodpärlmusslans larver.

Nordsluttningen ner mot ån medför att klimatet i skogen blir fuktigt vilket gynnar vedsvampar och lavar. I granskogen finns därför värdefulla arter av vedsvampar. Hela området är rikt på död ved.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • fånga eller insamla djur,
 • framföra fordon som ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
 • plantera för trakten främmande djur- eller växtart,
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • göra upp eld,
 • tälta,
 • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 49 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000