Karls Knös

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Reservatet ligger mellan Björkaberget och Byberget på en liten höjd som heter Karls Knös. Området är lätt tillgängligt från den skogsbilväg som når området från öster.

Tretåig hackspett har hackat spår här

Skogen i reservatet består av skog som varierar från rik granskog till hällmarkstallskog. I området finns ett stort antal tjäderbetade tallar. Även orre och järpe finns. Spår efter födosök från tretåig hackspett finns i området. I den bördiga granskogen är förekomsten av hänglavar stor. Det finns spår efter bränder här och var.

Kulturhistoriska förhållanden

Karls Knös har fått sitt namn från den lilla höjden mellan Byberget och Björkaberget bergsbranten. Spår efter kolning finns i området.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon i terrängen som ex cykel, terrängtraktor och dylikt på annan plats än skogsbilväg och vändplan,
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig, närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- göra upp eld,
- tälta,
- medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 57 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000