Hemtjärn

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Hemtjärns naturreservat består till största delen av lövskog i olika åldrar.

Området är beläget på sedimentplatån i anslutning till nipan och älvbrinken strax söder om Bäsna. Större delen av området har i Skogsvårdsstyrelsens inventering visats sig hålla klass som nyckelbiotop.

Träden består till största delen av asp, björk och gråal. Död ved finns i riklig mängd, både stående och liggande som lågor. Detta ger goda förutsättningar för en förekomst av vedsvampar och lavar. Reservatet omfattar även vattenområdet ut till huvudfårans mitt.

Hemtjärn är gammal inägomark som tidigare varit uppodlad. Hemtjärn är lätt tillgänglig via vägen till badplatsen i Hemtjärn som fortsätter vidare upp på Gråheden.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark,
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar,
  • fånga eller insamla djur,
  • köra fordon i terrängen,
  • plantera främmande djur- eller växtart,
  • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2002 av Gagnefs kommun
Storlek: 30 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se