Tansvägga

Vy över ett skogslandskap och en brant i förgrunden

Foto av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10575833

Från Predikstolen är utsikten vidunderlig! Man ser milsvida österut och söderut där Ludvika kommun tar vid mitt i branten. På den sidan finns också vandringsleder, men området är där inte skyddat som reservat.

Skogsbilväg och stig leder fram till rastplats

Tansvägga är lätt tillgänglig från den skogsbilväg som når Brynbergets boställe i väster på Ludvikasidan av kommungränsen. Från skogsbilvägen finns en stig fram till predikstolen. En vandringsled går från predikstolen till Bastbergets fäbod. Här finns klätterleder, en slogbod och en eldplats.

Klättring pågår, så visa hänsyn!

Vill man läsa mer om klättringen på berget, kan man hitta det här:
http://www.sverigeforaren.se/listing/predikstolen-dalarna/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tänk också på att vara försiktig när du står uppe vid branten. Respektera klättrarna genom att inte kasta ner sten, vedträn eller skräp nedför branten. Det är inte bara tråkigt med en massa skräp nedanför branten utan även direkt farligt om man klättrar och det börjar singla ner saker ovanifrån!

Ovanliga arter trivs här

Ovanpå berget växer det tallskog och nedanför blandskog med stort inslag av lövträd. Död ved gynnar vedsvamparna rosenticka och kötticka. Här lever också den tretåiga hackspetten, spillkråkan och lodjur.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • fånga eller insamla djur,
 • framföra fordon i terrängen som exempel cykel, terrängtraktor och dylikt,
 • plantera främmande djur- eller växtart,
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • göra upp eld på annat än anvisad plats,
 • tälta,
 • medföra lös hund,
 • klättra på bergsbrant under annan tid än 1/7 - 28/2 och på annan plats än bifogad klätterförare.

Serviceinformation

 • Vandringsled
 • Eldplats
 • Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 93 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000