Runns norra öar

Skridskobana på isen

I sjön Runns norra del, ligger öarna Hjärtklack, Hellmansö, Dejstolen, Koholmen och Orrholmen. Dessa tillsammans med Roxnäs udde, som är en utskjutande del av fastlandet och vattenområdet runt om dessa, ingår i det kommunala naturreservat.

Reservat som mest består av vatten

Hela reservatet är omkring 342 hektar, varav 90 hektar utgörs av öarna samt Roxnäs udde och resterande 252 hektar är vattenområde. Öarna är med undantag av Hellmansö mycket lite bebyggda och har en karaktär av orördhet. Stränderna runt öarna är grunda och steniga och är därför svåråtkomliga för båtar.

Friluftslivet är viktigt här!

Området är naturskönt och välbesökt både sommar och vinter och har mycket stor betydelse för friluftslivet. Vintertid nyttjas området flitigt av skridskoåkare, skidåkare och fiskare. Sommartid nyttjas öarna framförallt av båtägare samt kajak- och kanotpaddlare. Roxnäs udde fungerar både sommar och vinter som en viktig anslutningsplats mot öarna och är även sommartid en mycket populär badplats. Roxnäs udde och öarna med omgivande vattenområden fyller en viktig funktion för folkhälsan genom att området är lättillgängligt.

Men även naturvärdena är höga

På öarna växer det en tallskog som har befintliga och utvecklingsbara biologiska värden för både växt- och djurliv. Öarna har påverkats av skogsbruk i olika perioder vilket innebär att skogens ålder varierar, både mellan och inom öar. En del av dem är över 150 år och vissa träd har även hunnit bli över 300 år, vilka kan ge en bild av hur öarna kan ha sett ut innan de blev brukade. Genom aktiva åtgärder, finns stora möjligheter att utveckla naturvärdena. På flera av öarna finns även små bestånd med lövskog.

På öarna påträffas idag bl.a. reliktbocken (Nothorhina punctata,) som är rödlistad och klassad som missgynnad enligt ”Rödlistade arter i Sverige 2005”. Reliktbocken är knuten till mycket gamla tallar som står solexponerat och idag påträffas spår efter den på alla tallar som är över 200 år och som står längs stränderna i sydläge.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block
 • skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar
 • gräva upp växter, insamla mossor, lavar och vedsvampar
 • att framföra båt eller annan vattenfarkost inom vattenzon markerad med B på detaljkartan (finns i rutan till höger)
 • ankra på samma plats eller angöra vid brygga längre än två dygn
 • elda på annat än anvisad plats
 • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet

Serviceinformation

 • Bad/badplats
 • Eldplats
 • Toalett
 • Rastplats
 • Rast-/vindskydd
 • Servering
 • Kollektivtrafik
 • Skidled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2008 av Falu kommun
Storlek: 342 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun