Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Civilt försvar

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvars­myndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Inriktningen för arbetet med totalförsvaret utgår från den nationella handlingsplanen Handlingskraft som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten tagit fram. Handlingsplanen har sex fokusområden som berörda aktörer ska arbeta med under åren 2021–2025

 • beredskapsplaner och krigsorganisation
 • ledning och samverkan
 • försörjningsberedskap
 • att ge och ta emot civilt och militärt stöd
 • försvarsvilja
 • stärkt informations- och cybersäkerhet.

Så arbetar Länsstyrelsen med civilt försvar

Offentliga och privata aktörer påverkas av totalförsvarsplaneringen. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

Stödet är inriktat på följande uppgifter:

 • kompetenshöjning inom totalförsvar
 • säkerhetsskydd
 • krigsorganisation och dess bemanning.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap. Det är Länsstyrelsen som samordnar länets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning.

Samverkan i södra regionen

Det geografiska området för Försvarsmaktens södra militärregion omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Länsstyrelserna i dessa län och Försvarsmakten arbetar gemensamt med totalförsvarsplaneringen.

Arbetet som ska utföras de kommande åren beskrivs i ett dokument som kallas högre regional grundsyn. Den högre regionala grundsynen antas för perioden 2021-2025, men gäller tills dess att ett nytt dokument antagits. I den högre regionala grundsynen finns för perioden 2021-2025 två övergripande målsättningar:

 • Utvecklad aktörsgemensam och väl förankrad totalförsvarsplanering inom södra militärregionen.
 • Utvecklad gemensam förmåga till samverkan och ledning.

Dessa två mål definieras mer noggrant av tydliga delmål och ska uppnås genom aktiviteter som planeras för varje år under 2021-2025. För 2021 prioriteras följande verksamhet:

 • Gemensam prioritering av vad som är skyddsvärt vid höjd beredskap inom militärregionen.
 • Klargöra Försvarsmaktens stödbehov vid mobilisering.
 • Fastställa gemensamma metoder och rutiner för samverkan och ledning. Fokus för 2021 ligger på lägesbildsmetodik.
 • Utveckla en samordnad verksamhetsplanering för totalförsvaret inom militärregionen.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30