Aktuellt om eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i Blekinge län sedan den 8 juni. Beslut om eldningsförbud gäller tills annat beslut fattats.

Currently there is a fire ban throughout Blekinge County.

Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Blekinge ein Feuerverbot.

Länsstyrelsen Blekinges föreskrift om eldningsförbud, 10 FS 2021:09

Beslut om eldningsförbud i Blekinge län, 2021-06-07 Pdf, 178.6 kB.

En länsstyrelse eller en kommun har rätt att besluta om föreskrifter om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd mellan länsstyrelsen och länets räddningstjänster.

Detta gäller vid eldningsförbud

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

  • Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Här är aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) förbjudet. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla

  • Det är tillåtet att grilla som vanligt på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.
  • Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör INTE en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.
  • Trangiakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning till omgivningen är låg.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

In the spring and summer, the lighting of fires or grilling in forests and other outdoor areas is sometimes prohibited. You must therefore always find out what rules apply before you light a fire. The reason for the fire ban is to prevent forest fires.

You can find information on all fire bans on the municipality, county administrative board or rescue service's websites. Radio Sweden station P4 usually provides information on any risk of fires or fire ban.

Vi vädjar till allmänheten att alltid iaktta stor försiktighet och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark.

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så är det alltid är den som eldar eller grillar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Därför ska du alltid se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Syftet med länsstyrelsens och kommuners rätt att fatta beslut om eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark.

När länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media via pressmeddelande. Länets kommuner och berörda organisationer informeras också om eldningsförbudet.

Länsstyrelsen eller kommunen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud vid hög brandrisk och skärpt eldningsförbud när brandrisken når extrema nivåer.

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Frivilliga flygkårens flygplan spanar av skogsområden från luften i Blekinge på en slinga som är 235 kilometer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett informationspaket som ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud. I paketet finns bland annat förslag på budskap, mall för affischer och symboler.

Till informationspaketet på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt