Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Partnerskap stärker samverkan för hållbar utveckling

Logotypen för samverkansarenan Wexsus.

Länsstyrelsens vill stärka och formalisera sin samverkan för hållbar utveckling genom ett partnerskap med samverkansarenan Wexsus som drivs av Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst.

Nu stärker och formaliserar Länsstyrelsen sitt samarbete för hållbar utveckling med Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Det sker genom ett partnerskap med samverkansarenan Wexsus som drivs av de tre lärosätena. Länsstyrelsens beslut att bli associerad partner till Wexsus ger också möjlighet till samverkan med fler samhällsaktörer regionalt, nationellt och globalt.

För Länsstyrelsen är det intressant med strukturerade samarbeten med forskningen och andra samhällsaktörer inom hållbar utveckling och andra viktiga samhällsfrågor. Nu möjliggörs detta genom partnerskapet med Wesxus, där olika samhällssektorer möts och samverkar.

– Vi ser en stor potential i Wexsus som en öppen mötesplats för alla samhällsaktörer, där vi kan samverka för att öka kunskapen och förmågan till hållbar omställning. Därför vi vill ingå i arbetet med att skapa strategiska partnerskap i Västsverige, säger landshövding Sten Tolgfors.

För Wexsus del innebär partnerskapet med Länsstyrelsen en fortsatt uppbyggnad av de västsvenska lärosätenas strategiska samverkan med olika nyckelaktörer. Målet är att förstärka varje partners kompetens och förmåga att bidra till en hållbar omställning.

Tillvarata kunskap och erfarenheter

Förutom de tre lärosätena Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst, som i konsortieform äger Wexsus, samarbetar Wexsus även med Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Jönköping University.

Nästa steg i Wexsus partnerskapsbyggande är att formalisera partnerskapen med kommuner och kommunalförbund i Västsverige, för att kunna nå ut ännu bredare.

– Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen nu går med som associerad partner till Wexsus. Länsstyrelsen är en viktig aktör som spelar en avgörande roll i den hållbara omställningen i Västra Götaland. Vi kan nu med ännu större kraft förbättra samverkan för hållbar utveckling mellan akademin och regionala myndigheter och ta tillvara varandras kunskap, kompetens och erfarenheter, säger Wexsus föreståndare Tomas Berglund.

The County Administrative Board of Västra Götaland (Länsstyrelsen) has now decided to become an associate partner of the collaboration arena Wexsus. The partnership means that the County Administrative Board strengthens and formalizes its collaboration for sustainable development with Chalmers, the University of Gothenburg, and University West. A partnership with Wexsus also provides increased opportunities for the County Administrative Board and academia to collaborate with more societal actors regionally, nationally, and globally.

The County Administrative Board has expressed a broad interest in structured collaboration with research and other stakeholders, including in sustainable development and other important societal issues, which is made possible through the partnership with Wexsus, where other sectors of society also meet and collaborate.

– We see great potential in Wexsus as an open meeting place for all stakeholders, where we can collaborate to increase knowledge and the ability for sustainable transition. That is why we want to participate in creating strategic partnerships in western Sweden, says County Governor Sten Tolgfors.

For Wexsus, the partnership with the County Administrative Board means a continued build-up of the West Swedish universities’ strategic collaboration with various key actors to strengthen each partner's competence and ability to contribute to a sustainable transition.

In addition to the three universities Chalmers University of Technology, the University of Gothenburg, and University West, which own Wexsus in a consortium form, Wexsus also collaborates with the University of Borås, the University of Skövde and Jönköping University.

The next step in Wexsus' partnership building is to formalize the partnerships with municipalities and associations of local authorities in western Sweden and thus reach out even wider.

– It is very gratifying that the County Administrative Board now joins as an associate partner to Wexsus. The County Administrative Board is an important player that plays a crucial role in the sustainable transition in western Sweden. We can now with even greater force improve collaboration for sustainable development between academia and regional authorities and take advantage of each other's knowledge, skills and experiences, says Wexsus director Tomas Berglund.

Om Wexsus

Wexsus, Västsveriges nexus för hållbar utveckling, är en samverkansarena som drivs gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Wexsus skapar kontakter och utvecklar relationer mellan alla samhällssektorer för att med kunskap som grund tillsammans stärka samhällets förmåga att ställa om.

Wexsus Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss