Stoms ås

Foto: Peter Post

Stoms ås är beläget strax sydost om Hyssna och domineras av gammal bokskog i en omväxlande och kuperad terräng.

Områdets huvudsakliga naturvärde ligger i den gamla bokskogen med dess förekomst av många sällsynta mossor och lavar. I området finner man också många gamla träd av framförallt bok och ek. I delar av skogen förekommer mycket död ved, både som stående grova döda träd och som lågor. Dagens bokskog utgör en rest av en historiskt sett större sammanhängande ädellövskog, En viktig målsättning med naturreservatet är att på sikt utöka arealen bokskog för att ge större livsutrymme åt områdets många sällsynta arter.

Stoms ås har med sitt tätortsnära läge även ett stort friluftsvärde för närboende. Området används idag som strövområde året runt, men är särskilt välbesökt under vår och sommar. I området har Hyssna hembygdsförening iordningställt skyltar, stigar och rastplatser för besökare. Genom området passerar också Hyssnaleden, som löper genom hela Hyssna socken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Stoms ås men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • göra upp eld på annan plats än den som anvisats av förvaltaren
  • gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gäller inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget bruk
  • skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • utplantera växt- eller djurart
  • cykla eller rida utanför markerad stig.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2012
Areal: cirka 36 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mark

Hitta hit

Området går att nå både till fots och med cykel från Hyssna. Med bil når man idag området från norr där en ny besöksparkering planeras.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss