Rånna Ryd

Rånna Ryd sträcker sig drygt fem kilometer i nordsydlig riktning utmed platåberget Billingens östra sluttningar. Hela området präglas av berget. Kanten på bergsplatån övergår i stup och rasbranter som är kraftigt lutande och delvis mycket svårforcerade.

Foto: Jesper Anhede

Längre ned utmed bergssluttningen breder ett böljande landskap med kullar, terrasser och svackor ut sig. Om våren när körsbärsträden blommar ser det ut som träden vore pudrade av snö. Öppna och trädklädda betesmarker ligger intill varandra och bildar ett mosaikartat landskap.

Många sorters skog

Här finns många typer av lövskog, som brantskogar, klibbalskogar och ask-almlundar. Brantskogarna har inte rörts på lång tid, så det finns gott om död ved och lavar av olika slag. Skogarna övergår i vackra betesmarker.

Gott om växter, djur & fornlämningar

Den kalkhaltiga marken ihop med grov död granved, så kallade lågor, gör att det finns gott om ovanliga arter. Bland annat svampar, som gransotdyna, violett fingersvamp och svartnande kantarell. Törnskata och stenknäck ses ofta vid Ryds ängar. Drygt 20 kända fornlämningar finns också inom reservatet. En av de större är fornborgen Ymsingsborg på Billingens platå.

Två fina utsiktsplatser

I Ryds ängar och Mölltorps hage finns naturstigar, informationsskyltar och sittgrupper utplacerade. Vid Ymsingsborg och Ryds grottor finns fina utsiktsplatser. Utför berget rinner en vacker bäck som delvis passerar genom en canyon av kalkklippor.

Bra att veta

 • Billingeleden löper i nord-sydlig riktning genom området. Det finns även andra markerade leder och många stigar.
 • Sydost om reservatet finns Skåningstorpskärrets naturreservat, ett rikkärr med gott om orkidéer.
 • På Billingebrantens södra del hittar du Ryds grottor – en säregen geologisk skapelse. Här har en del av diabaskanten glidit ut flera meter från resten av bergsplatån. I en klyfta i bergets kant har grottor bildats på klyftans botten.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Rånna Ryd men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • gräva upp växter eller växtdelar
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • cykla eller rida annat än på anlagd väg
 • ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på anvisad eldplats enligt skötselplanen.

Det är dessutom inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna läger eller idrottstävling som omfattar fler än 200 deltagare
 • klättra i berg
 • plocka eller insamla gräs, örter, lavar, mossor, insekter och svamp med undantag av bär eller matsvamp.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 442 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland och Skövde kommun
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.