Höjentorp-Drottningkullen

Höjentorp-Drottningkullen

Höjentorp-Drottningkullen är det största av de sex naturreservaten i det vackra, böljande Valleområdet. Terrängen formades av inlandsisen till att bli mycket omväxlande och kuperat med åsar, kullar och gropar. Flera sjöar finns i naturreservatet.

Naturreservatet bjuder på varierad natur. På kullar och höjdryggar växlar betesmarker med ädellövskog och lundvegetation. Om våren kan du känna doften av ramslök.

Tusen grova lövträd

Det finns över tusen grova lövträd i naturreservatet (diameter mer än 70 cm), framförallt ek och alm. Grova ädellövträd i öppna hagmarker är särskilt värdefulla då de ofta har en stor artrikedom vad gäller lavar, svampar och insekter. Törnskata och ärtsångare trivs i öppnare delar av naturreservatet. I naturreservatet finns också lövsumpskogar samt rikkärr med majviva, axag och orkidéer. Sjöarna är kalkrika och hyser ovanliga kransalger.

Kungsgård och slott

Höjentorps gård har anor från år 1284 då den tillhörde biskopsämbetet. Så småningom kom gården att bli en kungsgård som tillhörde kronan. Magnus Gabriel de la Gardie lät bygga ett slott här, som dessvärre brann ned 1722. Det finns idag bara en källare kvar efter slottet. I den gamla slottsparken finns stora lövträd och förvildade parkväxter som akleja och krollilja. Fastigheten är statligt byggnadsminne.

Drottning Ulrika Eleonoras kulle

Från Drottningkullen är utsikten fin och du kan bland annat se Varnhems klosterkyrka. Drottningkullen lär ha fått sitt namn av att drottning Ulrika Eleonora stod här och såg på när Höjentorps slott brann ner.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Höjentorp-Drottningkullens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada marken
 • plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på därför upplåten väg
 • parkera utanför vägområde för allmän väg annat än på, därför anvisad plats
 • tälta eller ställa upp hus- eller släpvagn
 • göra upp eld annat än på därför iordningställd plats
 • framföra motorbåt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1976
Areal: cirka 900 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skara

Höjentorp-Drottningkullen ingår i EU:s ekologiska nätverk för skyddad natur, Natura 2000.

Hitta hit

Tag väg 49 från Skara mot Skövde. I korsningen vid Varnhem - tag vänster mot Öglunda. Efter en liten bit tar du sedan vänster igen mot Eggby. Höjentorp och Drottningkullarna ligger utmed denna väg mellan Varnhem och Eggby.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.