Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Mål, strategi och prioritering för arbetet med förorenade områden

Nationella och regionala mål styr tillsammans med förutsättningarna för det förorenade området vilka strategier och prioriteringar som tillämpas. Här finns även länets prioriteringslista över områden.

Nationella miljömål

Arbetet med förorenade områden bidrar till att uppfylla flera olika nationella miljömål. Enligt miljökvalitetsmålet "Giftfri miljö" ska förorenade områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Hela miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är beskrivet så här: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället, ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

För att uppnå detta behövs:

  • Ett effektivt tillsynsarbete, så att den som är ansvarig för en föroreningsskada också står för avhjälpandet.
  • Ett stabilt statligt anslag för att kunna åtgärda de områden där ansvarig saknas eller där ansvarig saknar betalningsförmåga.
  • Teknikutveckling och innovativa åtgärdslösningar för att på sikt åtgärda fler områden med samma ekonomiska insats.

Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Regionala mål

Länsstyrelsen Västernorrland har fastställt miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och det nationella generationsmålet att även gälla som regionala mål.

Länsstyrelsen Västernorrland har ett sekretariat för det regionala miljömålsarbetet. Miljömålssamordnaren samordnar arbetet och fungerar som intern kontakt mellan miljömålsledarna och sekretariat och externt med andra myndigheter. Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå miljömålen. Mer information om detta finns på sidan Miljömål.

Miljömål

Strategi och prioriteringar

Arbetet med förorenade områden är omfattande och resurskrävande. Vi behöver därför använda rätt strategier och prioritera att arbeta med rätt förorenade områden.

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter regleras i länsstyrelseinstruktionen. Varje år tar regeringen fram ett regleringsbrev, som styr länsstyrelsens verksamhet och uppdrag. För att genomföra uppdraget finns ett antal verktyg att använda. Det viktigaste verktyget för arbetet med förorenade områden är miljöbalken med tillhörande förordningar.

I Västernorrland finns cirka 2 900 potentiellt förorenade områden. I nuläget finns cirka 200 förorenade områden i riskklass 1 (mycket stor risk) och riskklass 2 (stor risk). Dessa områden utgör prioriterade misstänkt förorenade områden som är viktiga att jobba vidare med.

Prioriteringslista

Länsstyrelsen presenterar varje år en lista över de mest prioriterade områdena i länet. Vid en del områden på listan har föroreningar redan hittats medan det för andra områden bara finns en misstanke om att verksamheter har skapat föroreningar.

Listan är ett prioriteringsredskap för oss som kan förändras från år till år och kan inte ses som en slutlig lista över länets mest förorenade områden. Förändringar i listan kan ske på grund av ändrad markanvändning, undersökningar, skyddsåtgärder, sanering eller andra omständigheter som gör att länsstyrelsen bedömer att ett område ska tas bort eller läggas till på listan.

Genom inventering av förorenade områden har ett stort antal områden i länet bedömts tillhöra riskklass 1 och riskklass 2 enligt metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden drivs främst på de platser som återfinns i listan över prioriterade förorenade områden i länet.

Utöver prioritering utifrån riskklass har tio områden som i dagsläget uppskattats ha störst risk med avseende på föroreningar rangordnats från 1 till 10. Resterande objekt i riskklass 1 respektive riskklass 2 är utan inbördes ordning.

Länsstyrelsen Västernorrlands prioriteringslista 2023 för potentiellt förorenade områden (PDF) Pdf, 327.1 kB.

I Västernorrland har vi valt att ha en separat lista som omfattar förorenade sediment. Orsaken till detta är att det i dagsläget inte finns ett bra sätt att jämföra och prioritera mellan förorenade områden på land och förorenade sedimentområden. Under 2019 riskklassade Länsstyrelsen ett stort antal fiberhaltiga sediment enligt en metodik för riskklassning av fiberhaltiga sediment. Arbetet med att undersöka och åtgärda sediment har inte kommit lika långt som för förorenade områden på land. Nationellt pågår arbete med att ta fram riktlinjer för detta arbetsområde. Listan för förorenade sediment är ordnad efter riskklass; 1A, 1B, 1C, 1 och 2 utan inbördes ordning.

Länsstyrelsen Västernorrlands prioriteringslista 2023 för förorenade sediment (PDF) Pdf, 179.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss