Dispens för fridlysta arter

Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Åtgärder som kan skada fridlysta arter

Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantningsmiljöer och viloplatser. Men du kan söka dispens för att utföra åtgärder om det inte finns någon annan lösning och om artens möjlighet att finnas kvar inte försämras.

Exempel på åtgärder som kan skada fridlysta arter:

 • Fånga eller samla in djur och djurens ägg, rom och larver.
 • Gräva upp växter, att samla in växter eller deras frön.
 • Renovera utrymmen där fladdermöss lever.
 • Rensa diken där groddjur lever.
 • Fälla träd där fridlysta arter lever.
 • Täcka platser där djur och växter lever med jord, grus eller timmer.

Förutsättningar för dispensansökan

Det finns två krav som måste uppfyllas för att du ska kunna få dispens:

 • Det finns ingen annan lämplig lösning för den åtgärd du vill göra.
 • Artens möjlighet att finnas kvar i framtiden försämras inte på något sätt.

För arter som är fridlysta enligt paragraferna 4, 5 och 7 i artskyddsförordningen krävs dessutom att det finns ett särskilt skäl med åtgärden du vill utföra.

 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för dessa.
 • För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, fiske, skog, vatten eller annan egendom.
 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • För forsknings- och utbildningsändamål.
 • För återplantering eller återinförsel av arten, eller för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i liten mängd.

Så ansöker du om dispens

Påverkan på fridlysta arter ska i första hand undvikas. Genom att anpassa verksamheten eller åtgärden, samt genom att vidta försiktighetsmått och skyddsåtgärder, kan man undvika att förbuden i artskyddsförordningen aktualiseras.

Om förbuden i artskyddsförordningen aktualiseras krävs det en dispens. En ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna ska innehålla följande information:

 • Berörda arters svenska och latinska namn.
 • Var åtgärden ska utföras med tydlig karta.
 • Uppgift om vilken tid på året åtgärden ska utföras.
 • Syftet med åtgärden för vilken dispens söks.
 • Antal exemplar/individer som berörs av åtgärden och på vilket sätt påverkan eller skada sker.
 • En bedömning av åtgärdens påverkan på upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten (artens möjlighet att finnas kvar i framtiden).
 • Ange varför det inte finns någon annan lämplig lösning för att uppnå syftet med åtgärden.
 • Beskrivning av naturmiljön på platsen.
 • Om dispensen krävs för insamling inom ett forskningsprojekt ska en beskrivning av projektet och kontaktperson finnas med i ansökan.

För närvarande finns det ingen blankett för ansökan om dispens från artskyddsförordningen. Ansökan måste därför göras i löpande text.

Skicka din ansökan via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Det kostar ingenting att ansöka om dispens från fridlysningen.

Hur vet jag om det finns fridlysta arter där jag vill göra min åtgärd?

De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen. Alla växt- och djurarter som är betecknade med bokstaven ”N” eller ”n” i bilaga 1 till förordningen och alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta. Dessutom är alla vilda fågelarter fridlysta.

Se arter i bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

I webbverktyget Artportalen kan du kan hitta uppgifter om vilka arter som finns rapporterade i det område där du vill göra din åtgärd. Det finns dock många områden där inga fynd finns rapporterade men arterna ändå kan finnas.

Som hjälp för att få veta om det kan finnas fridlysta arter i det område där du vill göra din åtgärd kan du söka i Länsstyrelsens karttjänster bland områden som har höga naturvärden, till exempel naturreservat. I områden med höga naturvärden finns ofta även fridlysta arter.

Fridlysta arter kan också finnas utanför områden med höga naturvärden. Kontakta Länsstyrelsen om du undrar om det finns fridlysta arter där du planerar att göra en åtgärd.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss