Tillstånd natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning. Ibland kan det behövas ett samråd.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Har området enbart Natura 2000-skydd så ska du lämna in ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning till Länsstyrelsen. Gå igenom dessa steg:

 1. Ta reda på om området är skyddat enligt Natura 2000. Se om ett område ligger inom Natura 2000 i Västerbottens webbGIS:
  Västerbottenskartan Länk till annan webbplats.
 2. Bedöm risken för påverkan utifrån områdets bevarandeplan.
 3. Lämna in en ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till Länsstyrelsen.

Du som är verksamhetsövare ska göra en bedömning om det finns risk för att verksamheten på ett betydande sätt kan påverka de arter eller de livsmiljöer som är skyddade i området för verksamheten. Om risken finns ska du söka tillstånd.

Sedan sker ett inledande samråd med Länsstyrelsen. Inför samrådet skall du kunna presentera information som ska visa

 • vilket Natura 2000 område som berörs
 • läget på en karta och fastighetsbeteckning
 • omfattning och utformning av verksamhete förutsedd miljöpåverkan på Natura 2000- objektet för just er verksamhet.

Länsstyrelsen avgör om verksamheten eller åtgärden innebär en betydande miljöpåverkan eller inte. Om det innebär en betydande miljöpåverkan måste en utförligare miljökonsekvensbeskrivning tas fram och ett utökat samråd (enligt 6 kap. 5 § mb) genomföras.

Ansökan tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (enligt 6 kap. 4 § 3,4 stycket mb) skickas in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen, direkt eller efter kompletteringar.

Länsstyrelsen prövar ärendet och beslutar om tillstånd kan medges samt beslutar om eventuella villkor.

 • Vad ansökan gäller (Ansökan om tillstånd för (ange planerad verksamhet/åtgärd) i / i anslutning till Natura 2000-området X).
 • Namn och adress på sökanden.
 • Syftet med åtgärden.
 • Redogörelse för de åtgärder du planerar och eventuella försiktighetsåtgärder.
 • Tidpunkt för åtgärden.
 • Fastighetsbeteckning, fastighetsägare och kommun.
 • Karta över området, både översiktskarta och detaljkarta.
 • Beroende på vad du ska göra och på storleken av det du planerar kan det behövas fler uppgifter.

Syftet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivning är att vara ett beslutsunderlag inför Natura 2000-prövningen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen av tillståndet. Länsstyrelsen får bara bevilja tillstånd för åtgärder som ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter varken skadar de skyddade naturtyperna eller försvårar bevarandet av de skyddade arterna.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa och bedöma verksamhetens eller arbetsföretagets påverkan på livsmiljöerna och arterna samt om det ger en betydande skada på livsmiljöerna eller betydande störning på arterna.

Till din hjälp vid bedömningen har du tillgång till områdets bevarandeplan. Den beskriver varför området är skyddat, vilken status livsmiljöerna och arterna i området har och hur hotbilden ser ut, samt vilka bevarandemål som finns. Du kan så klart också behöva ta hjälp av andra källor för att kunna bedöma hur den planerade verksamheten kan påverka livsmiljöerna och/eller arterna.

 • Projektbeskrivning
 • Områdesbeskrivning:
  - Beskriv förhållandena på platsen (hur ser det ut/vilken markanvändning/naturtyp osv).
  - Vilka naturtyper finns utpekade i eller i anslutning till Natura 2000 området?
  - Vilka arter finns utpekade i området?
 • Beskriv alternativa lokaliseringar. Om alternativ saknas, motivera varför det saknas.
 • Beskriv alternativa metoder för utförandet.
 • Beskrivning av miljöeffekterna:
  - Vilka blir de direkta och indirekta effekterna på Natura 2000-områdets naturtyper och arter av verksamheten/åtgärden?
  - Beskriv kumulativa effekter, dvs finns andra planerade eller pågående verksamheter/åtgärder som kan påverka området.
  - Vilka konsekvenser kommer verksamheten ha på bevarandet av naturtyperna och arterna i området?
  - Beskriv vilka åtgärder som planeras för att minska eller avhjälpa eventuella skadliga verkningar.
 • Bifoga gärna foton från platsen.

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss