Rävlidengruvan

Skogen i Rävlidengruvan är gles och i stort sett jämnårig med lika delar gran och tall. Marken är ytblockig, moss- och gräsbeväxt, varför stubbar är svåra att skilja från stenar vid en första anblick.

Äldre granar uppvisar ett tydligt brandljud. Området har övergåtts av en relativt kraftig brand någon gång under 1900-talets början, naturligt uppkommen eller orsakad av människan.

Branden dödade förmodligen alla träd i området, höjdläget och bristen på fröträd har därefter gett upphov till en mycket gles föryngring av tall, gran, och löv. Tallarna har därför fått stå relativt öppet, utan konkurrens, vilket kan förklara deras vida och spretiga utseende.

I reservatet hittar du en gles, men väldigt fin skog.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rävlidengruvan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 18,3 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000