Baksjönäs

Området ligger cirka 20 kilometer öster om Åsele och består av en liten brant nordostsluttning och en större sydvästsluttning som går ner mot ett flackare parti som också ingår i objektet. Två vägar går genom området i den sydöstra delen.

Baksjönäs är ett heterogent område med bland annat fina tallbranter åt både nordost och sydväst. Den mycket fina tallbranten i nordost är en gammal, välskiktad och luckig urskog med mycket mossöverväxta block. Skogen ger ett genuint intryck med gamla träd och mycket död ved.

I Baksjönäs är skogen flera hundra år gammal.

Det är allmänt med 150-200 åriga tallar och granar och allmänt med ännu äldre tall. Dessa har ofta ett eller flera brandljud. Träden är rikligt draperade med hänglavar. Det flesta lövträden består av björk men en och annan sälg dyker upp samt någon aspklon. Björkarna är ibland grova och en björk med brandljud påträffades. Den döda veden förekommer allmänt i området och består mest av torrakor men även en hel del lågor av vilka vissa är riktigt grova.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Baksjönäs. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 31 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat