Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dispens för fridlysta arter

Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Åtgärder som kan skada fridlysta arter

Det är förbjudet att göra åtgärder som kan påverka eller avsiktligt störa fridlysta arter, eller deras fortplantningsmiljöer och viloplatser. Men du kan söka dispens för att utföra åtgärder om det inte finns någon annan lösning och om artens möjlighet att finnas kvar inte försämras.

Exempel på åtgärder som kan skada fridlysta arter:

 • Fånga eller samla in djur och djurens ägg, rom och larver.
 • Gräva upp växter, att samla in växter eller deras frön.
 • Renovera utrymmen där fladdermöss lever.
 • Rensa diken där groddjur lever.
 • Fälla träd där fridlysta arter lever.
 • Täcka platser där djur och växter lever med jord, grus eller timmer.

Förutsättningar för dispensansökan

Det finns två krav som måste uppfyllas för att du ska kunna få dispens:

 • Det finns ingen annan lämplig lösning för den åtgärd du vill göra.
 • Artens möjlighet att finnas kvar i framtiden försämras inte på något sätt.

För arter som är fridlysta enligt paragraferna 4, 5 och 7 i artskyddsförordningen krävs dessutom att det finns ett särskilt skäl med åtgärden du vill utföra.

 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för dessa.
 • För att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, fiske, skog, vatten eller annan egendom.
 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • För forsknings- och utbildningsändamål.
 • För återplantering eller återinförsel av arten, eller för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i liten mängd.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i uppgifter i blanketten Dispens från fridlysningsbestämmelser (PDF) Pdf, 108.4 kB.
 2. Skicka in den till:
  Länsstyrelsen Värmland
  651 86 KARLSTAD
  alternativt varmland@lansstyrelsen.se
 3. Glöm inte att omedelbart kontakta Länsstyrelsen om förändringar sker. Detta gäller såväl innan Länsstyrelsen skickat beslut i ärendet som under genomförandet av arbetet.

Det kostar ingenting att ansöka om dispens från fridlysningen.

Hur vet jag om det finns fridlysta arter där jag vill göra min åtgärd?

De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen. Alla växt- och djurarter som är betecknade med bokstaven ”N” eller ”n” i bilaga 1 till förordningen och alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta. Dessutom är alla vilda fågelarter fridlysta.

Se arter i bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

I webbverktyget Artportalen kan du kan hitta uppgifter om vilka arter som finns rapporterade i det område där du vill göra din åtgärd. Det finns dock många områden där inga fynd finns rapporterade men arterna ändå kan finnas.

Som hjälp för att få veta om det kan finnas fridlysta arter i det område där du vill göra din åtgärd kan du söka i Länsstyrelsens karttjänster bland områden som har höga naturvärden, till exempel naturreservat. I områden med höga naturvärden finns ofta även fridlysta arter.

Fridlysta arter kan också finnas utanför områden med höga naturvärden. Kontakta Länsstyrelsen om du undrar om det finns fridlysta arter där du planerar att göra en åtgärd.

Fridlysta arter i Värmland

Arter markerade med * får inte grävas upp eller dras upp med rötterna. Det är också förbjudet att plocka eller på annat sätt insamla exemplar av dessa arter för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Backsippa

Pulsatilla vulgaris

Blåsippa

Hepatica nobilis

Hällebräcka

Saxifraga osloensis

Lummerarter, samtliga

Lycopodiaceae

Mosippa

Pulsatilla vernalis

Orkidéer, samtliga

Orchidaceae

Ävjepilört

Gullviva

Ängsgentiana

Fältgentiana

Smörboll*

Storrams*

Tibast*

Persicaria foliosa

Primula veris

Gentianella amarella

Gentianella campestris

Trollius europaeus

Polygonatum multiflorum

Daphne mezereum

Grön sköldmossa

Buxbaumia viridis

Hårklomossa

Dichelyma capillaceum

Käppkrokmossa

Hamatocaulis vernicosus

Långskaftad svansmossa

Meesia longiseta

Nordisk klipptuss

Cynodontium suecicum

Bombmurkla

Sarcosoma globosum

Huggorm

Vipera berus

Kopparödla

Anguis fragilis

Sandödla

Lacerta agilis

Skogsödla

Lacerta vivipara

Snok

Hasselsnok

Natrix natrix

Coronella austriaca

Mindre vattensalamander

Triturus vulgaris

Större vattensalamander

Triturus cristatus

Vanlig groda

Rana temporaria

Vanlig padda

Bufo bufo

Åkergroda

Rana arvalis

Apollofjäril

Parnassius apollo

Boknätfjäril

Euphydryas maturna

Bred gulbrämad dykare

Dytiscus latissimus

Läderbagge

Osmoderma eremita

Ärenprisnätfjäril

Euphydryas aurinia

Floraväktarna

Floraväktarna är en ideell verksamhet som består av ett nätverk av personer som bevakar landets hotade kärlväxter. Resultatet redovisas och finns tillgängligt i den nationella databasen Artportalen Länk till annan webbplats.. Verksamheten engagerar många, från naturintresserad allmänhet till professionella botanister.

Floraväktarna, Svenska Botaniska Föreningen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen ser Floraväktarna som en viktig verksamhet för att få kännedom om förekomst och förändringar hos hotade växter och deras livsmiljöer. Resultatet från Floraväkteri används i handläggningen av myndighetens ärenden.


Kontakt

Naturtillsyn på Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss