Titjärnskogen

Besökaren slås av att många av tallarna i området är krumma med platt krona. Detta är ett bevis på att träden är gamla.

Plockepinn av döda och döende träd.

Naturskog. Foto Jan Wirtberg.

Naturskogen i området är livsmiljö för flera hotade arter. Titjärnsskogens äldsta furor är över 300 år. Granskogen i reservatets södra del är bitvis mycket tät, ofta med inslag av sumpskog.

Reservatet bildades för att bevara en mosaik av skog och myr på krönet av Klarälvens västra dalsluttning. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

En hel del hotade arter finns inom reservatet. Bland lavarna har norsk näverlav, brokig- och violettgrå tagellav samt vedsvamparna doftskinn och ullticka noterats.

Titjärnsskogen hyser också en rik förekomst av mård och tjäder. Tretåig hackspett, gråspett och hökuggla är tillfälliga häckningsfåglar.

Senväxta gamla tallar på fuktig mark.

Spång över fuktig mark. Foto Jan Wirtberg.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor eller lavar,
  • störa djurlivet genom att t ex uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur (undantag dock för tillåten jakt),
  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp öppen eld,
  • tälta.

Organiserat utnyttjande av området för t.ex. turism, undervisning eller naturvetenskapliga undersökningar skall ske i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 128 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text