Tegsnäset

En tur till Naturreservatet Tegsnäset ger en fin naturupplevelse i kuperad terräng med både sjö och äldre naturskog. Dessutom är området relativt opåverkat av människor vilket ger en viss vildmarkskaraktär.

Berghällar sluttar mot vattenkanten.

Naturreservatet Tegsnäset. Foto: Malin Johansson

Naturreservatet Tegsnäset är beläget sydost om byn Tegen i östra delen av Årjängs kommun, strax söder om Glaskogens naturreservat. Den kuperade terrängen i reservatet med klipphyllor och branter ger en variation i växtligheten, som annars består till störst del av granskog. Reservatet utgörs till en tredjedel av vatten med större delen av Tegstjärnet, några mindre vattendrag samt delar av både Älgsjön och Abborrtjärnet.

Syftet med naturreservatet är att bevara, återställa och utveckla biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Det finns redan bra förutsättningar för hög biologisk mångfald dels genom den gamla skogen som är cirka 150 år gammal men också genom variationen av både naturmiljöer och vattenmiljöer i området. Naturreservatets syfte är även att ge möjlighet för friluftsliv och naturupplevelser.

Djur och växter

Delar av området som till stor del består av äldre skog har höga naturvärden då de är både brandpåverkade och har en hög andel död ved vilket ger bra förutsättningar för många lavar, mossor, insekter och fåglar. Det finns till exempel tydliga spår av tretåig hackspett och gråspett som har sina skafferier i de döda granbestånd som skapats av bland annat bäverdämningar. Ett annat bevis på de höga naturvärdena i området är fyndet av gränsticka, en vedsvamp som är mycket sällsynt i länet.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller kullfallna träd och buskar, stubbar, bark, grenar eller ris,
  • skada, plocka eller samla in växter, vedlevande svampar och lavar,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,
  • samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda området för organiserade tävlingar eller övningar, lägerverksamhet eller liknande,
  • utföra vetenskapliga undersökningar som innebär någon form av markering, fällfångst eller annan åverkan,

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 223 ha

Markägare: Enskild och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text