Tallknölbäcken

Tidvis översilad gammal granskog i västsluttning.

Många av granarna ligger ner eller lutar mot varandra. På marken växer vitmossa vilket visar att det är mycket fukt i marken.

Skog på fuktig mark. Foto Johan Bohlin.

I naturreservatet finns en gammal granskog som inte har påverkats av modernt skogsbruk. Marken är fuktig och det finns flera små kärr. Här och var finns lövträd som asp, björk och sälg. För att lövträden ska finnas kvar kommer en del granar att ringbarkas så att de dör.

Reservatet bildades för att bevara skogens höga naturvärden. Nu kommer området att utvecklas fritt. Den naturliga vattenbalansen i marken kommer inte att skadas.

Djur och växter

Naturreservatet innehåller många bra livsmiljöer för sällsynta mossor, lavar och svampar. Exempel på livsmiljöer är träd i olika åldrar och grovlekar. Andra exempel är träd som växer långsamt och döda stammar i olika stadier av nedbrytning. Några arter som trivs här är violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana, skuggblåslav Hypogymnia vittata och lunglav Lobaria pulmonaria.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex insekter, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd och torra grenar, samt skada eller ta bort döda träd eller träddelar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra motorfordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Drygt 32 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län