Stormyren

Här finns en variation av olika naturtyper från torra tallmarker till blöta myrmarker.

Solen lyser på de magra tallarna som växer i kanten av myren.

Trädbevuxen myr.

Naturskogen med sina gammeltallar och torrakor vittnar om att det brunnit i området. I en grov tallåga (liggande torrträd) finns spår av nio bränder. Raggbock är en sällsynt insekt vars larver lever i solbelysta tallågor med mycket kärnved, något som bl.a. skapas vid brand. Även myrarna har höga naturvärden.

Reservatet bildades för att bevara de värdefulla livsmiljöerna barrnaturskog, sumpskog, skogsmyrmosaik med dess arter samt strukturer såsom opåverkad hydrologi, död ved, senvuxen gran, gammal tall och brandpåverkade träd.

Inom naturreservatet är nio kolningsgropar kända, vilka samtliga utgör fast fornlämning.

Djur och växter

Floran av lavar, mossor och svampar är värdefull och utgör merparten av de 14 rödlistade arter och 31 signalarter som påträffats i området. Här kan man även uppleva en varierad och värdefull fågelfauna. Några av karaktärsarterna för området är tjäder, slaguggla, tretåig hackspett och videsparv.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon utanför befintliga bilvägar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 268 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text