Stora höjden

Stora Höjden är en gammelskog med mycket höga naturvärden.

Skog med liggande död gran.

Skog med död ved.

Gran är det vanligaste trädslaget. Terrängen är blockrik och starkt kuperad. Skogen innehåller träd i olika åldrar och många gamla, grovbarkiga aspar. Flera av de sällsynta arter som finns i området är beroende av skogens höga och jämna luftfuktighet. Om skogen skulle glesna kan vinden blåsa igenom så att fuktiga miljöer torkar ut.

Reservatet bildades för att bevara biologisk mångfald. Därför kommer Stora Höjden att få utvecklas fritt. Den naturliga vattenbalansen i marken ska bevaras.

Djur och växter

I naturreservatet finns döende träd och döda träd i olika stadier av nedbrytning. Det är viktiga livsmiljöer för sällsynta lavar, mossor och svampar. Därför finns också flera sällsynta arter i reservatet såsom blylav Degelia plumbea, brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima, stor revmossa Bazzania trilobata och fällmossa Antitrichia curtipendula. Svamp som växer på ved är gränsticka Phellinus nigrolimitatus och vedticka Phellinus viticola. Skogshöns som Tjäder Tetrao urogallus och järpe Bonasa bonasia trivs i området.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar och snäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motorfordon,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd och torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 32,5 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län