Reito

Äldre barrblandskog rik på strukturer som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Barrskog på fuktig mark med småvatten.

Skogsmark med vattensamling

Området består av en äldre barrblandskog rik på strukturer. Granskogen, där ett fåtal av granarna är så gamla som 170 år, dominerar de fuktigare miljöerna samt längs med bäckarna. Självgallringen pågår för fullt och i vissa sträckor av bäckarna finns det rikligt med död ved i vattnet. Här finns även hänglavsrik granskog av blåbär/moss-typ med små vätar. Annars är de äldsta träden i området de tallar som växer på de moränryggar som förekommer. Dessa överståndare, som är mellan 150-200 år, står omgivna av ett yngre trädskikt bestående av tall med inslag av björk. I övrigt så förkommer ett antal mindre våtmarker samt den södra delen av Furubergstjärnen som i sin tur är källflöde till Metbäcken. Området berörs av ytterligare två bäckar Områdets skogar är flerskiktade och variationsrika. Andelen död ved är bitvis hög där vissa bestånd nått självgallringsstadiet vilket kommer ytteligare spä på andelen död ved.

Den variationsrika skogen med strukturer som död ved i olika stadier, hög markfuktighet, gamla träd, senvuxna träd och träd av olika trädslag skapar förutsättningar för många hotade arter, bl. a. de rödlistade arterna garnlav, doftskinn, violettgrå tagellav samt tallticka.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor/musslor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda annat än på anvisad plats,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: ca 83 hektar

Marägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text