Örvattnet

Den varierade naturskogen med gamla träd i olika ned-brytningsstadier ger livsutrymme för en mängd natur-skogsgynnade arter från mossor, svampar och lavar till insekter och fåglar.

Blänkande skogssjö omgiven av skog.

Utsikt över Örvattnet

Naturreservatet ligger vid Örvattnets norra strand och utgörs till stor del av sumpskog, våtmarker och lövträdsrika bergbranter. Dagens stora rikedom på löv och framförallt äldre asp är ett resultat av att området tidigare brunnit, med påföljande lövuppslag.

Örvattnet avsattes som naturreservat som en del i ett större projekt med stöd av EU:s naturvårdsfond Life. Målet är att skydda värdefull naturskog. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Här trivs bl.a. kandelabersvamp, vedtrappmossa och lunglav. De åldrande lövträden är viktiga födosöks- och häckningsmiljöer för hackspettar. Alla Sveriges hackspettarter har påträffats i området.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • framföra fordon eller rida,
 • medföra okopplad hund eller katt,
 • skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • skada eller bortföra naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • ånga djur, skada deras bo eller lekplatser eller på annat sätt störa djurlivet,
 • göra upp eld,
 • tälta,
 • ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår eller anordna tävlingar,
 • sätta upp anslag eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området för undervisning, turism eller liknande,
  utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1998

Storlek: drygt 40 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län