Lövbergsknölen

Naturreservatet består av ett flertal naturtyper; myrmosaik, hänglavrik gammelgranskog och hällmarksskog

Tallås

Lövbergsknölen. Foto: Johan Bohlin

Lövbergsknölen ligger i en trakt som är prioriterad för skydd av både granskog och barrblandskog. I närområdet finns flera befintliga naturreservat, det närmsta, Enberget, ligger en kilometer norr om Lövbergsknölen.

Djur och växter

Reservatet är en god livsmiljö för framförallt lavar och mossor. De rödlistade arterna norsk näverlav, aspfjädermossa och trådbrosklav finns här.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 105 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text