Kvickneåsen

Reservatet bevarar död ved som ger liv och gör det extra intressant för lavar, svampar, mossor, vedinsekter och fåglar.

Hål gnagt av jättesvampmal i fnöskticka. Foto Anita Andersson.

Naturreservatet Kvickneåsen består av äldre granskog med inslag av gamla aspar och björkar. Reservatet har som värdekärna en av länets största nyckelbiotoper på knappt 70 hektar. Den rika förekomsten av grova lövträd och död ved, både i form av stående solbelysta döende träd och torrträd och beskuggade fuktiga, liggande, döda träd, gör Kvickneåsarna extra intressant för lavar, svampar, mossor, vedinsekter och fåglar.

Reservatet bildades för att bevara den värdefulla livsmiljön västlig taiga med betydande inslag av gamla lövträd, så att området skall ge förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av hotade och sällsynta arter i landskapet samt säkra livsmiljöer för tretåig hackspett och tjäder. Syftet är även att göra området tillgängligt för allmänheten för att besökare ska kunna se och uppleva områdets livsmiljöer.

Djur och växter

I solvarma trädstammar finns gott om insektslarver. De blir föda för hackspettarna som kan hacka fram dem inne i veden. Vid den här tiden på våren möts besökaren av de långdragna trumningarna från spillkråkan. Den är en av flera arter av hackspettar som kan ses här. Det är också gott om tjäder, eftersom det finns flera sumpskogspartier i reservatet där tjäderhönan kan valla sina kycklingar. I näringsrika dråg kan man se kräsna blommor som blåsippa, vårärt och dvärghäxört. Hittills har 17 rödlistade arter observerats i reservatet, de flesta beroende av asp eller död granved.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, samt skada eller ta bort döda träd eller träddelar
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling)
  • göra upp eld
  • medföra ej kopplad hund

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 89 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län