Kullarna

På myrarna i reservatet häckar flera arter av vadarfågel; som ljungpipare, grönbena, gluttsnäppa och enkelbeckasin

Utsikt mot myr och Ljusnetjärnarna.

Kullarna är ett skogsområde som ligger på en höjdrygg mellan sjöarna Höksjön och Ljusnetjärnarna.

Skogen är bitvis gammal, det finns en hel del tall i 250-års åldern. Uppe på höjderna dominerar tallen och längre ner ökar inslaget av lövträd och gran. Ner mot Ljusnetjärnarna övergår skogen i myr och ett myrområde finns även i området närmast parkeringen.

Djur och växter

Till karaktärsarterna bland kryptogamerna (mossor, lavar och svampar) hör violettgrå tagellav, brunpudrad nållav, norsk näverlav, dvärgbägarlav och gammelgranskål. På myrar i området kring Kullarna finns flera häckande vadarfåglar, bl.a. ljungpipare, grönbena, gluttsnäppa och enkelbeckasin.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd framföra fordon på annat ställe än på markerad skoterled enligt bilaga 5.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Knappt 75 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text