Heinaho

Här finns sällsynta lavar, mossor och svampar som trivs i reservatets skogsmiljö.

Öppen skogsglänta blandskog vid Heinaho

På toppen av berget Heinaho har granarna vuxit långsamt och är korta för sin ålder. Det är höjd- och nordläget som gör att träden växer långsamt. Områdets nordsluttning är påverkad av den mörka bergarten hyperit som gör marken näringsrik.

Reservatet bildades för att bevara skog, myr och andra värdefulla naturmiljöer med hög biologisk mångfald. Skogen i området får utvecklas fritt.

Djur och växter

Här finns ett stort inslag av asp och växtligheten är frodig. I sluttningen växer bland annat torta, Lactuca alpina som kan bli manshög. Den blommar under sensommaren. På trädgrenar växer ovanliga arter som hänglavarna broktagel, Bryoria bicolor och violettgrå tagellav, Bryoria nadvornikiana. På trädstammar kan du även hitta lunglav, Lobaria pulmonaria och norsk näverlav, Platismatia norvegica som har en blågrå färg. Döda trädstammar är bra växtplatser för vedsvampen doftskinn, Cystostereum murraii som ibland har en doft som påminner om kokos.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s k fyrhjuling).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 13,5 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län