Gräsbäcken

En fuktpräglad gammal grannaturskog i Norra Ny.

Gamla granar får en skrovlig stam. Mellan granarna syns en torr hög stubbe.

Gamla granar i Gräsbäckens naturreservat. Foto Anita Andersson.

Naturreservatet Gräsbäcken är en naturskog med gamla träd och död ved. I fuktiga delar av skogen finns många granar som är mellan 250 och 370 år gamla. De har klarat sig undan brand och avverkning. Den äldsta granen är nästan 400 år gammal. Gamla träd får en speciell barkstruktur som är livsmiljö för många ovanliga mossor, lavar och svampar. På vissa ställen är det gott om hänglavar.

Doftskinn är gråvit skinnsvamp med knölig yta. Arten har fått sitt namn efter sin doft som många tycker luktar gott.

Doftskinn. Foto Anita Andersson.

Djur och växter

Död ved som högstubbar och liggande träd är viktiga för många arter. Myrar och bäckar skapar ett fuktigt mikroklimat i gammelskogen. Det gör att sällsynta arter som norsk näverlav Platismatia norvegica, gammelgranskål Pseudographis pinicola och brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima trivs här. Avverkningar eller gallringar skulle torka ut de värdefulla naturmiljöerna.

Mindre vanliga fågelarter som lavskrika Perisoreus infaustus och tretåig hackspett Picoides tridactylus trivs här. Det beror bland annat på att naturskogen är tillräckligt stor.

Reservatet bildades för att bevara och utveckla de höga naturvärdena och därför ska skogen till största delen få utvecklas fritt så att den kan åldras.

Granstammen har täta ringar efter den tretåiga hackspettens hack.

Spår av tretåig hackspett. Foto Fredrik Wilde.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda annat än på anvisad plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Drygt 67 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län