Glaskogen

Det finns mycket att se och göra i länets största reservat. I reservatsbeslutet betonas områdets vildmarkskaraktär och natursköna miljöer med talrika sjöar och vattendrag.

På vandring i Glaskogen. Foto: Stiftelsen Glaskogen.

På vandring i Glaskogen. Foto: Stiftelsen Glaskogen.

Naturreservatet Glaskogen ligger i ett starkt kuperat och sjörikt landskap. De två största sjöarna är Stora Gla och Övre Gla. De komplexa sjösystemen med sjöar, tjärnar, älvar, småbäckar samt anslutande myrar och mossar ger landskapet en speciell vildmarksprägel.

Glaskogen har bra vandringsleder och för dig som vill paddla finns fina kanotleder.

Djur och växter

Fågellivet i Glaskogen är typiskt för den mellansvenska barrskogen. Här häckar bland annat ärtsångare, tretåig hackspett, rödvingetrast, nötkråka, kungsfågel och törnskata. Bland rovfåglarna kan du främst se duvhök, ormvråk, bivråk och en del ugglearter. Storlom och smålom har sina revir vid flera av sjöarna.

Glaskogen är beläget mitt i växtgränsen för många nordliga och sydliga arter. Växtlivet blir mycket skiftande och intressant tack vare att olika växtzoner möts här. Här växer dvärgbjörk och lappvide, som man normalt hittar i norra Sverige. Det finns också speciella botaniska sevärdheter som lindängen vid Gängene, hassellunden vid Kalleboda och torrängen vid Halvardsnäs. Vill du uppleva gammal urskog finns det en sådan på den höjd som kallas Rahästen i sydöstra delen av reservatet.

Reservatsbildningen

Reservatet bildades 1970 för att bevara ett stort område med vildmarkskaraktär och natursköna miljöer samt talrika sjöar och vattendrag och för att området därför har en stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Men det är endast 524 hektar av de knappt 29.000 hektaren som är skyddade mot avverkning. Skyddet består av Biotopskydd 46ha, Naturvårdsavtal 62ha och mark som är intrångsersatt 312ha eller inköpt av staten 104ha. Naturreservatet Glaskogen ingår delvis i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000 med området Rödvattnet-Majendal.

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat stiftades 1972 av de i området ingående kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Stiftelsen har till ändamål att verka för friluftslivets utveckling. Sedan 1986 svarar stiftelsen för drift och underhåll av samtliga anläggningar inom reservatet.

Anordningar

I reservatet finns kanotleder och 300 km vandringsleder med iordningställda vindskydd, eldstäder, toaletter, informationsskyltar med mera. Vid Lenungshammar finns en informationscentral som hålls öppen sommartid där man kan få information och köpa kartor och det speciella Glaskogskortet. Intäkterna från kortet används för att upprätthålla den service som finns inom reservatet.

Fiskekort finns att köpa som gäller i de flesta sjöarna i Glaskogen genom ett samarbete med sju olika fiskevårdsområdesföreningar. Vid informationscentralen finns även camping och servering.

Mer via Glaskogen.se Länk till annan webbplats.

Backdal vid Gordsbyn.

Backdal vid Gordsbyn.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • släppa lös hund eller annat husdjur,
 • ta med husdjur till badstrand,
 • skada vegetationen t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • gräva upp eller plocka växter,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • störa djurlivet t.ex. genom att uppehålla sig vid bo,
 • olovligen döda, jaga, fånga eller skada djur,
 • föra bort ägg eller bo,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats. Gaskök eller liknande får dock användas vid rastplats, P-plats och campingplats.
 • tälta mer än två dygn i sträck utan markägares tillstånd, annat än på allmän campingplats,
 • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat,
 • hindra eller störa pågående jord- och skogsbruk på vägar eller ute i markerna,
 • framföra båt med högre fart än sju knop; förbudet gäller ej centrala delen av sjön Stora Gla.
 • Utan tillstånd av länsstyrelsen är det förbjudet att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allt fiske inom området kräver fiskekort och det är endast tillåtet att fiska i sjöarna.

Alla strömmande vatten är belagda med fiskeförbud.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1970, utökat 1981 och 1982

Storlek: knappt 29 000 hektar

Markägare: Privata, bolag, staten och landstinget

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län