Dyrön

Klippstränder, vattenområden, skogar och gammaldags kulturlandskap.

Långt ut på de karga klipporna står en människa och tittar ut över det glittrande vattnet.

Klippig vänerstrand. Foto Gunnar Lagerkvist.

Dyrön omnämns första gången i skrift i 1539 års skattejärnslängd, men då med namnet "Dijwröön". De lövträdsdominerade markerna runt gården har under lång tid betats av gårdens kor. De tidigare öppna markerna minskade i takt med att korna blev färre, och till slut inga alls. De ljusa hagmarkerna övergick till dagens ganska täta lövskogar.

Den omväxlande naturen, det avskilda läget och de orörda stränderna har sammantaget ett mycket högt värde för växter, djur och det rörliga friluftslivet. En av reservatets hörnstenar är att bevara det lugn och den stillhet som råder på Dyrön, till nytta för både djurliv och besökare.

Reservatet bildades för att vårda och bevara mångfalden av växter, djur och naturtyper. Samtidigt skall reservatet tillgodose behovet av områden för det rörliga friluftslivet. Dyrön ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000, och ligger inom Kilsvikens RAMSAR-område (våtmark av internationell betydelse).

Pågående skötselåtgärder i naturreservatet Dyrön

Under januari och februari 2021 avverkas en del äldre gran i norra delen av naturreservatet Dyrön. Åtgärderna görs i enlighet med gällande skötselplan för att gynna lövträden i naturreservatet. Avverkningen av äldre granar innebär samtidigt en minskad risk för angrepp av granbarkborre i området.

Utkörning av virke planeras vara klar under februari månad. För att undvika stora rishögar i skogen kommer det mesta av riset att köras ut och läggas i en stor hög på en liten åker innan det hämtas för flisning. Det kan se lite stökigt ut under arbetets gång, men allt ska städas och återställas när arbetet är slutfört.

Virkesupplägg bredvid skogsväg.

Om du har frågor får du gärna kontakta Johan Bohlin på telefon 010-224 74 65.

Djur och växter

Dyröns marker har värnats av tidigare ägare. Frånvaron av bilburna badgäster, båtbryggor och sommarstugor vid stranden bidrar till att ge området en stillhet och frid som är allt svårare att hitta. Här finns både fiskgjuse och storlom samt en och annan havsörn på tillfälligt besök.

På en solbelyst sten framför vass och vatten sitter en sädesärla.

Ärla på sten. Foto Gunnar Lagerkvist.

De forna betesmarkernas lummiga lövskogar har ett rikt växt- och djurliv. Här finns bland annat stor blåklocka, blåsippa och svinrot. Fågelsången är tidvis öronbedövande och här finns en del ovanliga arter som mindre hackspett, stjärtmes, entita och stenknäck. På strandängarna hörs tofsvipa, grönbena och kricka. De yttre delarna av halvön har en mer karg natur med magra tallskogar, små tallmossar med väldoftande skvattram och steniga stränder med ridåer av klibbal.

Anordningar

Lederna går genom beteshagar. Det är inte lämpligt att ta med hund in i beteshagarna.

Betesdjuren på Dyrön har tagits hem för säsongen 2020. Utmed leden finns därmed inga betesdjur förrän våren 2021.

Genom den glesa tallskogen lyser solen ner på en led och på leden vandrar en person med ryggsäck och toppluva.

Vandrare på skogsstig. Foto Gunnar Lagerkvist.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved som liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon annat är på befintliga vägar,
  • skada eller ta bort naturföremål och ytbildning eller skada marktäcket,
  • elda annat än på särskilt angiven plats.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 543 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län