Dörrfjället

Naturskogsartad skog med inslag av myrmarker.

Snötäckta granar.

Vintervy med snötäckta granar. Foto Anders Boström.

Dörrfjället utgörs av gamla naturskogsartade skogsbestånd med ingen eller begränsad påverkan av sentida skogsbruksåtgärder. Området består av såväl fuktigare partier med granskog som torrare partier som domineras av tall. I skogarna råder ett gynnsamt mikroklimat och strukturer som överståndare, död ved och trädbestånd med åldersvariation, har stor betydelse för områdets biologiska mångfald.

Områdets naturskogsartade karaktär skapar en vildmarkskänsla vilket gör det intressant och attraktivt för besökare som eftersöker sådana upplevelser. Områdets nordöstra del stupar brant ner mot Klarälvdalen, vilket ger en utsikt över dalgången och bergen som ligger österut.

Djur och växter

I området har 17 signalarter inom grupperna lavar och svampar påträffats, varav tio arter även är rödlistade. I området finns tallticka som enbart växer på gamla tallar och som vanligtvis bara förekommer på träd som är runt 150-200 år eller äldre. Skrovellav är knuten till gamla lövträd i skogsmiljöer med hög och jämn fuktighet. Violettgrå tagellav är en annan art som kräver hög luftfuktighet, men till skillnad från skrovellaven föredrar den barrträd, främst senväxt gran.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 32 hektar

Markägare: Prival

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text