Kulturreservat i Värmland län

Att skydda ett område som kulturreservat gör det möjligt att vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap. De områden som valts ut för att förvaltas som kulturreservat har på skilda sätt präglats av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande.