Munga-Sandarnas naturreservat

– mäktiga aspar och granar

Björkskog och lummer i naturreservatet Munga-Sandarna

36 meter över marken höjer sig mäktiga granar och aspar, sida vid sida. Munga-Sandarna är ett litet naturreservat med påtaglig naturskogskänsla och en rik fauna.

För hundra år sedan rök det från kolmilorna i Munga-Sandarna. En kolbotten, det vill säga lämningen efter en kolmila, finns fortfarande kvar som ett minne i marken. För övrigt är skogen relativt orörd och samsas med sumpskog och överväxta åkrar gröna av björk.

Djupt inne i skogen växer asp och gran tillsammans, vilket är en ovanlig kombination. Den kalkrika marken är bördig vilket innebär att träden växer sig stora och mäktiga med kronor som vajar omkring 36 meter över marken. Känslan av orörd skog är påtaglig.

De gamla asparna rymmer en rik flora av mossor och lavar på stammarna. Här kan du se aspfjädermossa och lunglav liksom svampar som till exempel dofttaggsvamp, blackticka och vågticka. På asparna växer även rödlistade lavar som stor knopplav, lunglav och ädellav och mossor som aspfjädermossa.

Den bördiga, kalkrika jorden gör också att örter trivs, bland annat den hotade orkidén knärot, svart trolldruva och ögonpyrola. Här finns även ett brett spektrum av mossor, svampar och lavar. Tittar du noga hittar du kanske sällsynta marksvampar: fingersvampen ramaria karstenii och dofttaggsvamp.

Många döda liggande träd skapar en speciell livsmiljö för flora och fauna. På död björkved till exempel växer fnöskticka, som i sin tur skapar livsrum för fjärilen jättesvampmal.

Marken är fläckvis blöt, så dra på stövlarna innan du ger dig ut.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 22,8 ha
Kommun: Tierp
Ägare: Staten, enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddsområde: Naturreservat

Mer information

Beslutsdokument finns på Naturvårdsverkets webbplats Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.