Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Få miljömål nås i länet – fördjupad samverkan och fler åtgärder behövs

Ett par händer håller i röda lingon, som ligger formade som ett hjärta. I ena hörnet av bilden syns också symbolerna för miljömålen.

Foto: Kerstin Stickler

Länsstyrelsen årliga uppföljning av hur Stockholms län ligger till för att nå de nationella miljömålen visar att läget är allvarligt. Takten i arbetet för att nå miljömålen behöver öka. I ett nytt åtgärdsprogram har Länsstyrelsen identifierat fyra åtgärdsområden som är särskilt effektiva för att bidra till att förbättra länets miljötillstånd.

Det finns gränser för vad jorden tål för att mänskligheten långsiktigt ska kunna leva kvar och må bra. De så kallade planetära gränserna för miljöpåverkan beskriver nio områden som inte kan överskridas utan att det får allvarliga konsekvenser. Det handlar bland annat om klimatförändringar, havsförsurning, minskad biologisk mångfald och förtunning av ozonskiktet. Sex av nio planetära gränser har redan överskridits globalt. Situationen är allvarlig och det visar sig också i Stockholms län.

Länsstyrelsens regionala uppföljning av de nationella miljömålen – vilken ger den mest samlade bilden av det aktuella miljötillståndet i Stockholms län – visar att bara två av 16 miljömål bedöms att kunna nås fram till år 2030. De senaste åren har länet drabbats av exempelvis låga grundvattennivåer och höga temperaturer, liksom av en kontinuerlig förlust av biologisk mångfald.

Samtidigt visar uppföljningen att åtgärder och strategisk samverkan ger resultat. Det syns bland annat att andelen bostäder i kollektivtrafiknära lägen ökat jämfört med förra året, vilket gör det lättare att åka kollektivt i stället för med egen bil. Och i skärgården finns tendenser till mer sjöfågel och rovfisk, som är positivt för den biologiska mångfalden.

Fler behöver göra mer för att nå miljömålen, det är viktigt för länets hållbarhet, attraktivitet, säkerhet och invånarnas hälsa. Vi har bara en planet, då måste vi göra mer för att vara rädda om den livsmiljö vi har, säger Stockholms läns landshövding Anna Kinberg Batra.

"Gemensam kraftsamling är den enda lösningen"

I länet pågår miljöarbete på bred front med flera åtgärdsprocesser som samlar länets aktörer till handling. Men fler och effektivare åtgärder behövs om miljömålen ska nås, såväl internationellt som nationellt och i vårt län. Baserat på resultaten i miljömålsuppföljningen har Länsstyrelsen identifierat fyra åtgärdsområden som är särskilt effektiva för att nå många miljömål i vårt län. De är resilienta landskap, transporteffektivt samhälle, energieffektivisering och en resurseffektiv giftfri cirkulär ekonomi. Syftet med åtgärdsprogrammet är att integrera åtgärder i Länsstyrelsens verksamhet och att fördjupa de kontakter vi redan har med externa aktörer.

Miljömål kan inte nås utan samverkan på bred front. Vi på Länsstyrelsen vill fördjupa de kontakter vi redan har med kommuner, företag, markägare, lantbrukare, myndigheter, forskning, intresseorganisationer, ideella föreningar och många fler för att tillsammans utveckla fler innovativa lösningar på klimat- och miljökrisen. Gemensam kraftsamling är den enda lösningen, säger Anna Kinberg Batra.

Ett konkret exempel på regionalt samarbete är att inom samverkansplattformen Klimatarena Stockholm fortsätta arbeta för cirkulärt byggande genom att minska behovet av nya material och i stället utgå från befintlig bebyggelse för att möta behovet av bostäder och lokaler. Ett annat är att få till kraftfulla åtgärder för energieffektivisering, där samarbetet Stockholms läns regionala elförsörjningsforum (REST) är centralt. Att stärka motståndskraften mot klimatförändringar i landskapet genom att anlägga fler våtmarker som buffrar mot översvämningar är ett tredje exempel.

Rapport: Uppföljning av miljömålen i Stockholm län 2023 Länk till annan webbplats.

Rapport: Länsstyrelsens åtgärdsprogram för miljömålen i Stockholms län 2024–2030 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med miljömålen

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför landets gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver detta finns 16 nationella miljökvalitetsmål, varav 15 är relevanta för Stockholms län.

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen gör årliga regionala uppföljningar av miljömålen och Skogsstyrelsen bidrar med uppföljningen av miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”.

Miljömål

Åtgärdsprogram inom miljömål

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss