Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen förmedlar 102 miljoner kronor för åtgärder av förorenat område vid Riddersviks herrgård

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Stockholm har beslutat om 102 100 000 kronor i statligt stöd till Stockholms stad. Pengarna ska gå till att åtgärda ett förorenat område bestående av en före detta handelsträdgård i Riddersvik i Hässelby, Stockholm.

Inom Riddersviksområdet finns markföroreningar, främst i form av bly. Miljömedicinsk expertis har gjort bedömningen att halten bly i ytlig jord är hög och kan utgöra en hälsorisk för människor, särskilt för små barn som kan stoppa den förorenade jorden i munnen.

Området består av välbesökta parkområden och ett koloniområde som till stora delar varit inhägnade på grund av markföroreningarna. Det är därför mycket angeläget att åtgärda föroreningssituationen i området, säger Elin Löfgren, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Under 2023 har Stockholms stad med hjälp av statliga medel gjort åtgärdsförberedande undersökningar inom Riddersvik för att förbereda sanering av området. Nu har även Stockholms stads ansökan om statliga medel för själva saneringsåtgärderna beviljats av Länsstyrelsen och medel har tilldelats av Naturvårdsverket.

Stora ansträngningar har gjorts för att man ska kunna anpassa saneringen efter skyddsvärda träd och de kulturminnen som finns inom området. Saneringsarbetena innebär att förorenad jord grävs upp och ersätts med renare massor. Arbetena planeras utföras under fyra år och vara klara under 2027.

Föroreningarna har sannolikt sitt ursprung från den tidigare odlingsverksamhet som bedrivits vid Riddersviks gård. Från sent 1800-tal fram till 1970-talet bedrevs där odling av frukt och grönsaker. Odlingen krävde gödsel och jordförbättringsmedel och detta hämtades från Lövsta avfallsanläggning ett stenkast bort. Bland annat använde man sig av pudrett, ett gödselmedel bestående av torkad latrin och aska uppblandat med torv, som tillverkades i Lövsta fram till 1950-talet. Man köpte även sopor som man använde i varmbänkar samt fyllde ut mark med.

Stockholms stad kommer att vara huvudman för projektet. Huvudmannen är den som ansvarar för projektets genomförande. Att en kommun tar på sig huvudmannaskapet är en förutsättning för att statligt finansierade åtgärdsprojekt ska kunna genomföras. Länsstyrelsen vill uppmuntra fler kommuner att söka statlig finansiering för utredningar och åtgärder av prioriterade förorenade områden där en ansvarig förorenare saknas. Utgångspunkten är att huvudmannen ska ha kostnadstäckning för sin insats.

Att söka statlig finansiering är en bra möjlighet för kommunen att kunna undersöka och åtgärda allvarligt förorenade områden där det inte finns någon ansvarig för tillsynsmyndigheten att ställa krav på, säger Elin Löfgren.

Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss