Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga halter av miljögifter i abborre i länets södra del

En abborre i vatten.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har genomfört två undersökningar av miljögifter i abborre från 18 av länets sjöar. Resultaten visar bland annat på att det i många fall förekommer höga halter av ämnet perfluoroktansulfonsyra (PFOS). Orsaken till de förhöjda halterna av PFOS är sannolikt att sjöarna är påverkade av exempelvis brandövningsplatser, deponier och avfallsanläggningar.

Den ena undersökningen omfattar abborre från nio sjöar i Tyresåns avrinningsområde i kommunerna Stockholm, Huddinge, Haninge och Tyresö. Där är halterna av miljögifter ofta förhållandevis höga i abborre som lever i tätortspåverkade sjöar, som Orlången, Trehörningen (Sjödalen), Magelungen, Drevviken, Tyresö-Flaten och Albysjön.

Utöver PFOS som ingår i ämnesgruppen poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är de miljögifter som påträffats i höga halter i abborre främst polyklorerade bifenyler (PCB), polybromerade difenyletrar (flamskyddsmedel) och ftalater (mjukgörare i plast). Halterna av dessa ämnen är ibland så höga att de överstiger Vattendirektivets gränsvärde för god kemisk ytvattenstatus. Det innebär att sjöarna inte följer miljökvalitetsnormen för ämnena i dessa fall.

En uppföljningsstudie i sjön Orlången visar att halter av kvicksilver, PCB och polybromerade difenyletrar ser ut att ha ökat i abborre efter år 2019 fastän tillförseln av dessa ämnen troligen inte har ökat.

Denna haltökning av miljögifter i fisken kan vara en oönskad bieffekt av att sjöns näringsrikedom och produktivitet minskat efter att Huddinge kommun år 2019 utfört åtgärder mot så kallad interngödning, det vill säga för stort utläckage av näringsämnet fosfor från bottensedimenten. En minskad produktivitet i sjöarna kan leda till en haltökning av miljögifter i organismerna, längs hela näringskedjan från växtplankton till fisk. Detta kan förenklat förklaras som att den totala mängden av dessa miljögifter bunden till sjöns totala biomassa är densamma samtidigt som sjöns totala biomassa minskat, vilket innebär att halten av dessa ämnen ökar i organismerna, säger Jonas Hagström, miljöutredare på Länsstyrelsen.

Resultaten från Orlången visar på vikten av ett helhetsperspektiv innan åtgärder mot interngödning genomförs och att inte enbart fokusera på näringsämnen – även potentiell haltökning av miljögifter i fisk måste tas under övervägande.

Det är alltid bra med denna typ av åtgärder mot interngödning som återställer sjön till ett mer naturligt tillstånd. Tillförseln av dessa miljögifter ökar inte på grund av åtgärder mot interngödning, men kan innebära att sjöarnas naturliga känslighet ökar beträffande halter av miljögifter i fisk, säger Jonas Hagström.

För att maximera livslängden av åtgärder mot interngödningen från sjöarnas sediment är det vanligt att först genomföra långtgående åtgärder mot all extern tillförsel av näringsämnen. I det läget bör man även ta hänsyn till ifall ytterligare insatser behövs för att samtidigt åtgärda den eventuella tillförseln av de miljögifter som lättast tas upp i vattenlevande organismer. Det betyder kort sagt att all slags åtgärdbar extern tillförsel av olika ämnen, inte bara näringsämnen, bör åtgärdas i förväg innan man åtgärdar interngödning, fortsätter han.

Den andra undersökningen omfattar abborre från sex sjöar i Botkyrka kommun. Resultaten därifrån visar framför allt på mycket höga halter av PFOS i abborre från några av sjöarna, ibland långt över gränsvärdet för god kemisk ytvattenstatus. Dessa resultat har legat till grund för kommunens tidigare utfärdade kostrekommendationer.

Faktablad: Miljögifter i abborre från sjöar i Tyresåns avrinningsområde Länk till annan webbplats.

Faktablad: Miljögifter i abborre från sjöar i Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

Giftiga ämnen i fisk från länets sjöar har resulterat i kostråd, nyhet från 29 maj 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss