Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Giftiga ämnen i fisk från länets sjöar har resulterat i kostråd

En hand håller i en liten abborre. I bakgrunden syns vatten.

Foto: Mostphotos

Undersökningar som Länsstyrelsen har genomfört de senaste åren visar att giftiga PFAS-ämnen förekommer i flera av länets sjöar och vattendrag. För att få mer kunskap om problematiken har Länsstyrelsen tillsammans med Botkyrka kommun undersökt förekomsten av PFAS-ämnen i fisk. Resultaten har föranlett tillfälliga kostråd för egenfångad fisk i de aktuella vattendragen.

Länsstyrelsen Stockholm har tidigare informerat om resultaten av de undersökningar som genomfördes på ytvatten i länet under åren 2019 och 2021 inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Flera av platserna visade sig vara kraftigt påverkade av mycket höga halter av PFAS-ämnen (bland annat även kallade högfluorerade ämnen) i vattnet. Något som är oroande eftersom det begränsar användningen av vattnet och innebär risk för att föroreningshalterna även blir höga i fisk.

Botkyrka kommun har flera sjöar och vattendrag med konstaterat höga halter av PFAS-ämnen. För att få mer kunskap om hur PFAS-halterna påverkar fisken har Länsstyrelsen tillsammans med Botkyrka genomfört miljögiftsanalyser av abborre från några av kommunens sjöar under slutet av förra året. Resultaten visade på förhöjda halter av PFAS – något som i sin tur lett till att kommunen i samråd med Livsmedelsverket tagit fram tillfälliga kostråd som gäller för all egenfångad fisk i de aktuella sjöarna.

Efter våra senaste mätningar kan Länsstyrelsen konstatera att det i Botkyrka finns sjöar och vattendrag där påverkan från en rad olika verksamheter lett till förhöjda halter av PFAS-ämnen i fisk. Men resultatet i Botkyrka är inte unikt, hela Stockholms län är drabbat av PFAS i olika utsträckning, säger Jonas Hagström, miljöutredare på Länsstyrelsen Stockholms enhet för miljöanalys.

Resultaten har även medfört att Botkyrka kommun tagit fram kostråd tillsammans med Livsmedelsverket, liksom även andra kommuner gjort vid tidigare tillfällen. Vi ser att det finns anledning att även fler kommuner tittar närmare på den PFAS-data som finns för att ta ställning till eventuella åtgärder och kostrekommendationer, fortsätter Jonas Hagström.

Efter provtagningarna som utfördes 2019 och 2021 har Länsstyrelsen även fortsatt arbetet med att analysera ytvatten och spåra utsläppskällorna tillsammans med kommuner.

Att hitta utsläppskällorna är väldigt viktigt eftersom det både är mer effektivt och mindre kostsamt att åtgärda källorna till föroreningarna än att rena redan förorenade vattendrag, sjöar och grundvatten, säger Länsstyrelsens miljöutredare Herman Carr.

Länsstyrelsen återkommer med komplett resultat av de senaste mätningarna av hur fisk är påverkad av PFAS-förorenade sjöar och vattendrag.

Nyhet och kostråd om egenfångad fisk i sjöar i Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss