Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lågkonjunkturen sätter press på länets bostadsmarknad

Ett flerfamiljshus som håller på att byggas.

Foto: Nanny Andersson Sahlin

Allt tyder på ett kraftigt minskat bostadsbyggande under året. Höga produktionskostnader anges som en begränsande faktor i bostadsbyggandet, enligt kommunerna. Konjunkturläget leder till lägre byggtakt och får negativa konsekvenser för bostadsmarknaden. Med svagare privatekonomi riskerar allt fler hushåll i länet att hamna utanför bostadsmarknaden. Det ställer särskilt höga krav på kommunernas arbete med bostadsförsörjning.

Varje år besvarar länets kommuner Boverkets bostadsmarknadsenkät, med frågor som berör läget på bostadsmarknaden, bostadsbyggande, allmännyttan och kommunernas verktyg för bostadsförsörjning. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling. Länsstyrelsen ansvarar för att kvalitetssäkra enkäten genom intervjuer med länets samtliga kommuner.

Förra året började knappt 12 700 bostäder att byggas i länet, enligt siffror från SCB. Allt tyder på att byggandet fortsätter att falla i år. Men länets kommuner gör en optimistisk bedömning när de i Bostadsmarknadsenkäten uppger att cirka 22 000 bostäder kan påbörjas i år, och nästan 26 000 nästa år.

Länsstyrelsens uppfattning är att kommunernas svar ligger i linje med de egna bostadsmålen och inte utgör en bedömning av hur många bostäder som faktiskt kan påbörjas med hänsyn till rådande marknadsförutsättningar, som till exempel höga produktionskostnader och att det kan finnas svårigheter för privatpersoner att få bolån. Ett tydligt tecken på att vi ser en nedgående byggtakt är att det knappt sker någon nyproduktion av bostadsrätter och småhus, samt att tusentals färre bostäder bedöms påbörjas i år, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Farhåga kommuner saknar beredskap

Svaren i årets enkät visar på bristande överensstämmelse mellan kommuners än så länge optimistiska bedömning att bostadsbyggandet fortsätter och dagsläget som präglas av ökade energikostnader, pågående lågkonjunktur och oroligheter i omvärlden. Bostadsmarknaden drabbas av det ekonomiska läget, vilket leder till avstannat bostadsbyggande, osålda bostadsrätter och hushåll som får mindre marginaler att efterfråga nyproduktion. Dock har flera kommuner angett i årets bostadsmarknadsenkät att det är för tidigt att avgöra hur pågående lågkonjunktur kan påverka bostadsbyggandet, därav optimismen. Det finns därför en farhåga hos Länsstyrelsen att kommuner saknar beredskap inför en fortsatt nedgående trend i bostadsbyggandet.

Bostadsbristen ökar i länet, allt fler har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Efterfrågan på bostäder med rimliga boendekostnader ökar. Det som byggs i dag är för dyrt oavsett upplåtelseform. Många av dem som hamnar utanför bostadsmarknaden har jobb, men inte tillräcklig stark ekonomi för att få lån eller höga nyproduktionshyror, säger Nanny Andersson Sahlin.

Länsstyrelsen kommer att fördjupa sig ytterligare i kommunernas svar i den årliga bostadsmarknadsrapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholm län”, som kommer i juni i år.

Bostadsmarknadsenkäten 2023 Länk till annan webbplats.

Bostadsmarknadsenkäten 2023 – enkätsvar (öppna som skrivskyddad utan lösenord) Länk till annan webbplats.

Mer från årets bostadsmarknadsenkät

Alla länets kommuner uppger att det är brist på bostäder i kommunen som helhet, förutom Nykvarn och Upplands Väsby som även i år anger att de har balans på bostadsmarknaden. Det är fortsatt mycket hög efterfrågan på bostäder med rimliga boendekostnader, där 17 av 26 kommuner anger att de har ett sådant underskott.

Bostadsmarknadsenkäten synliggör också faktorer som kommunerna anser begränsa bostadsbyggandet. Den vanligaste faktorn är ”Höga produktionskostnader”, som dubblats sedan fjolåret. Det har även skett en rejäl ökning av ”Svårigheter för byggherrar att få långivare/hårda lånevillkor” och ”Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor”. Dessa tre faktorer tros ha starka kopplingar till det ekonomiska läget. Andra faktorer, som ”Bullerproblem” och ”Överklagande i detaljplaner”, är kopplade till plan- och bygglagen (PBL) och har också ökat sedan förra årets enkät.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss