Brottö kulturreservat

Vandra upp från ångbåtsbryggan genom ett anrikt skärgårdslandskap med åkrar, ängar, ekar, överväxta trädgårdar och spännande byggnader. Brottö skärgårdsjordbruk är Stockholms läns första kultur­reservat.

Den tidigare byn på Brottö

Brottö by ligger på öns södra sida med utsikt över Brottösund. En central byväg leder mellan byggnaderna och odlingsmarken. Länge bestod byn endast av en och senare två gårdar, men i början av 1900-talet hade invånarantalet stigit på Brottö och fler byggnader tillkom. I landskapet kan man tydligt se hur strand­förskjutningen, förekomsten av vissa jordar och närheten till goda fiskevatten och naturhamnar styrt både boende och odling.

Gammelhuset

Idag består den äldre bebyggelsen av fyra bostadshus, varav två stycken är från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal och de två övriga är ombyggda och nybyggda. Till fastigheterna hör flera ekonomibyggnader, bodar och uthus samt Brottös äldsta bevarade bostadshus, Gammelhuset.

Jagade säl, fågel och fiskade

Under förhistorisk tid användes ön i samband med fiske, fågeljakt och sälfångst. Någon gång under medeltiden fick Brottö fast befolkning. Den äldsta skriftliga källan om bo­fasta på ön är i jordeböcker från 1530-talet. Skatt betalades i torsk, strömming, smör, ägg och ved. Av boskapsläng­den från 1599 vet vi att det då fanns betande djur på Brottö, en häst, fyra kor och åtta får.

Skyddat kulturlandskap

Kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk omfattar de östra och västra delarna av halvön samt de tre intilliggande öarna Brännholmen, Jolpen och Jolpgrundet.

Huvuddelen av Brottö ingår i ett större område som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Det innebär att miljön så långt som möjligt ska skyddas från ingrepp och åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Både jordbruket och byggnader är representativa och pedagogiska exempel på ett vardagslandskap som varit vanligt i hela länet och som idag är hotat.

Intressanta lämningar

Flera intressanta spår och lämningar går att finna på Brottö vilka beskriver såväl medeltida brukande som dagens användning. En rest av en medeltida åker med stenhägnad har påträffats ganska nära byn och i nordväst har ett tegelbruk funnits. Betes-, slåtter- och odlingsmarker uppvisar intressant flora och fauna vilka berättar om hävd med lång kontinuitet

Betesdjur och utvalda redskap

Det finns fem åretrunthushåll på Brottö (2004) och två av dem bedriver jordbruk och fiske i mindre skala. Genom djurhållning och utvalda redskap bevaras spår från olika tiders brukande. Stora delar av kulturreservatet betas idag av 15-20 kor av rasen skotsk höglandsboskap. Rasen har egenskaper som påminner om äldre lantraser.

Levande skärgårdsjordbruk

Tack vare att det finns ett starkt intresse för att driva jordbruket vidare och hålla betesdjur på ön finns goda förutsättningar för att det levande skärgårdsjordbruket ska bestå. På ön finns bofasta och två områden för sommarboenden.

Brottö kulturreservat i Stockholms län.

Föreskrifter

För att skydda Brottö kulturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att hacka, rista, spränga, måla, elda eller liknande.
  • ställa upp husvagn eller lägga upp båt. Båtuppläggning får dock ske inom byggområdet och på och i anslutning till tomtmark med markägares tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 138 hektar varav 66 hektar land.

karaktär: Ö i mellanskärgården, skogsmark, odlingslandskap.

Kommun: Österåker

Markägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: kulturreservat

Mål och visioner

Kulturreservatet har bildats för att det mångfasetterade och småskaliga jordbruket ska leva vidare genom aktivt bru­kande.

Kulturreservatet på Brottö ska fungera som en levande kunskapskälla och underlätta förmedling av kunskap om småskaligt jordbruk till oss och kommande generationer.

Målet är också att Brottö kulturreservat ska inspirera andra, liknande områden.