Beredskap i kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att utgöra ett regionalt stöd till kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civilt försvar.

För att öka förmågan inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst gav regeringen den 30 juni 2022 länsstyrelserna uppdraget att utgöra ett regionalt stöd till kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civilt försvar (S2022/03174), det kallar vi KHOSS-uppdraget.

Länsstyrelserna ska i uppdraget ge Socialstyrelsen den information som myndigheten behöver i sin roll som sektorsansvarig myndighet, för att följa utvecklingen av kommunernas beredskapsarbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Kartläggning

Uppdraget att stödja kommunerna ska utgå och baseras på den kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap som Socialstyrelsen och länsstyrelserna slutredovisade till regeringen den 1 februari 2023 inom ramen för regeringsuppdrag (S2021/05469).

Kartläggningsuppdraget och de tre rapporterna som redovisats inom ramen för det pekar på åtgärdsbehov ända fram till år 2030. Uppdraget kräver samordning av beredskapsfrågor mellan regional, högre regional och nationell nivå inom sektorn hälsa, vård och omsorg och socialtjänst där Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet.

Detta sker samtidigt som hela Sveriges system för civil beredskap stärks och förändras. Sverige är också sedan den 7 mars 2024 fullvärdig medlem av NATO. Behovet av styrning, ledning och samordning av uppdraget under uppdragstiden bedöms därför bli särskilt stor.

Organisation

En nationell samordnare för uppdraget på Länsstyrelserna tillträdde sin tjänst i mars 2023. Tillsammans med uppdragsansvarigt län Kronoberg och en styrgrupp leds och inriktas arbetet i samverkan med regionerna och SKR.

Prioriterade områden

I en inledande kartläggning identifierades sex prioriterade områden:

  • Planeringsförutsättningar
  • Samverkan och ledning
  • Att upprätthålla ordinarie verksamhet vid avbrott och störningar
  • Målgruppsanpassad kriskommunikation
  • Upphandling och samverkan med privata aktörer
  • Utbildning och övning.

Länsstyrelsen ska etablera och förankra KHOSS-uppdraget inom befintlig regional samverkansstruktur, med kommunens ledningsnivå, beredskapsorganisation, ledningen för de förvaltningar som bedriver kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med regionen.

Utifrån de prioriterade områdena ska Länsstyrelsen skapa sig en regional nulägesbeskrivning. Identifiera kunskapläge kring beredskapsarbete och ge stöd till kommunerna. Det kan innebära samverkansmöten, kunskapshöjande seminarier, gemensamma workshops, utbildning och övning.

Målgruppsanpassad kriskommunikation

Målbilden till 2025 är att kommunerna ska ha anpassat kommunala kommunikationsplaner för krissituationer och höjd beredskap till de som har särskilda behov av kommunikation och sett till att det finns lättillgängliga stöd att använda för att delge viktig information till så många som möjligt.

Seminarium den 13 maj 2024: Målgruppsanpassad kriskommunikation

Det här digitala seminariet fokuserade på området målgruppsanpassad kriskommunikation, och att nå utsatta grupper i kommunernas omsorg i händelser av kris.

Under seminariet lyftes de erfarenheter som forskare Magnus Eriksson, RISE, funnit i en vetenskaplig studie: Brister i krisberedskapen för personer med funktionsnedsättningar. (En studie i samarbete mellan RISE, Göteborgs universitet och Malmö universitet.)

Den tidigare aviserade agendapunkten "Barn är särskilt utsatta under kriser och vissa barn drabbas hårdare än andra, vilka lärdomar tar vi med oss?" fick tyvärr utgå ur programmet.

Seminariet är textat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss